Nghị quyết 203/NQ-HĐND

Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 203/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2015 và Báo cáo thẩm tra số 148/BC-KTNS ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán thu, chi từ nguồn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước số tiền 170.000 triệu đồng sang tạm thu, tạm chi ngân sách năm 2015.

2. Bổ sung tăng dự toán thu NSNN số tiền 687.163 triệu đồng, trong đó:

- Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 150.000 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 537.163 triệu đồng.

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương 687.163 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 245.138 triệu đồng

- Chi sự nghiệp: 442.025 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015 và thực hiện cho năm ngân sách 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các t chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh khóa XVI;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Triệu Tài Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu203/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu203/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýTriệu Tài Vinh
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực10/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang 2015

            • 10/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực