Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND Quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng và thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND phân cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 204/2015/NQ-ND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN ĐIỀU CHUYỂN, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THANH LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Sau khi xem xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 27/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp thm quyền quản lý, xử lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 94/BC-BDT ngày 07/12/2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyn nhượng và thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền của y ban nhân dân tỉnh: Quyết định chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

2. Thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giữa các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý.

b) Quyết định cho thuê quyền khai thác, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý.

3. Thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện).

a) Quyết định điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giữa các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý.

b) Quyết định cho thuê quyền khai thác, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành, các t chức CT-XH cp tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh khóa XVI;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Triệu Tài Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu204/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND phân cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND phân cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu204/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýTriệu Tài Vinh
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực20/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND phân cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND phân cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Hà Giang

            • 10/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực