Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi bsung một sđiều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cLuật Trẻ em năm 2016;

Căn cứ Nghị định s 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đi với trẻ em mẫu giáo và chính sách đi với giáo viên mầm non;

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đi với cơ s giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quc dân và chính sách min, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Xét Tờ trình s4378/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh vviệc quy định một s chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mm non, phthông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 490/BC-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2019.

Thời hạn thực hiện một số chính sách như sau:

1. Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng ở khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long thực hiện đến ngày 31/12/2020.

2. Các chính sách hỗ trợ áp dụng cho đối tượng xã, thôn đặc biệt khó khăn hoặc ở đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn được tiếp tục thực hiện thêm 02 năm học sau khi xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoặc xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này thay thế các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

a) Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về việc hỗ trợ tin ăn trưa tại các cơ sở giáo dục mm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh;

b) Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ sở giáo dục mầm non cho đối tượng trẻ mẫu giáo 3-4 tui có cha mẹ thường trú tại các xã, phường, thị trấn trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ và đối tượng trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo;

d) Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 về việc htrợ tin ăn cho đi tượng học sinh bán trú đang học trung học phổ thông, học trung cp nghề hoặc học văn hóa trung học phổ thông kết hợp với học nghề trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

đ) Nghị quyết s99/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 về việc hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh;

e) Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh;

g) Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè cho trẻ em mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

2. Các khoản 1, 2, 3, 5 Điều 1 của Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2016 về việc bổ sung nội dung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng cho một số đối tượng và địa bàn đặc thù của tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 10/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: GDĐT, LĐ-TBXH, NV, TP, TC;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh Quảng Ninh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng T
nh ủy;
- UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND v
à UBND tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu VT, VX3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trvề nhà trong ngày, quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn, theo trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh được giao tại điểm a khoản 5 Điều 11 của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ.

2. Quy định đối tượng, điều kiện, nội dung, thời gian và kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đặc thù thực hiện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên, gồm:

a) Trẻ em đang học tại cơ sở giáo dục mầm non quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này;

b) Học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Điều 4, khoản 1 Điu 9, khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 của Quy định này

c) Học viên đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên quy định tại khoản 1 Điu 13 của Quy định này.

2. Đối với cơ sở giáo dục, gồm:

a) Cơ sở giáo dục mầm non quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 của Quy định này;

b) Cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 10 của Quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Dạy hè: Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của các cơ sở giáo dục mm non trong thời gian nghỉ hè, được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thực hiện và chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Học sinh bán trú ngày: Là học sinh tiểu học được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép ở lại trường để học tập trong ngày do nhà ở xa trường (khoảng cách từ 1,5 km trở lên) hoặc từ nhà đến nơi học địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm Quy định này) nên không thể về nhà và đến trường giữa hai bui học; không là học sinh bán trú quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

3. Học sinh bán trú tun: Là học sinh phthông được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần do nhà ở xa trường (theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy định này) hoặc từ nhà đến nơi học địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm Quy định này) nên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; không là học sinh bán trú quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; không là học sinh bán trú ngày quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Học viên bán trú: Là học viên đang học tại Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cp huyện, được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép ở lại Trung tâm hoặc khu vực gần Trung tâm để học tập trong tuần do không thể đến nơi học và trở về nhà trong ngày.

5. Chăm sóc học sinh bán trú: Là việc tổ chức nấu ăn tập trung, quản lý học sinh bán trú ngày, bán trú tuần của các cơ sở giáo dục.

6. Học sinh năng khiếu thể dục thể thao: Là học sinh tuyển sinh theo chỉ tiêu học sinh năng khiếu thể dục thể thao được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định người học không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày

Đối tượng học sinh quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Nghị định s 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ được xác định là không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày khi đảm bảo mt trong các điều kiện sau:

1. Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông.

2. Từ nhà đến nơi học địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất đá. Danh mục địa bàn có đặc điểm như trên theo Phụ lục kèm Quy định này.

Điều 5. Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú

Trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ được hỗ trợ kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/tháng và không quá 9 tháng/năm học.

Chương III

CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CỦA TỈNH

Mục 1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 6. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non học 02 buổi/ngày

1. Đối tượng được hưng hỗ trợ

a) Trẻ em nhà trẻ mà bản thân và cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trẻ em nhà trẻ không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

c) Trẻ em nhà trẻ là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trẻ em nhà trẻ có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này;

đ) Trẻ em nhà trẻ mà bản thân và cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em là người dân Làng chài thuộc diện di dân từ Vịnh Hạ Long lên bờ sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long;

e) Trẻ em nhà trẻ mà bản thân và cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em thường trú tại Đảo Trần, huyện Cô Tô;

g) Trẻ em mẫu giáo mà bản thân và cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em thường trú ở đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng quy định tại điểm k khoản 1 Điều này;

h) Trẻ em mẫu giáo mà bản thân và cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em là người dân Làng chài thuộc diện di dân từ Vịnh Hạ Long lên bờ sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long; không thuộc đối tượng quy định tại điểm k khoản 1 Điều này;

i) Trẻ em mẫu giáo mà bản thân và cha mẹ hoặc có cha hoc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em thường trú tại Đảo Trần, huyện Cô Tô, không thuộc đối tượng quy định tại điểm k khoản 1 Điều này;

k) Trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 ca Chính phủ,

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Trẻ em thuộc các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ cho trẻ em tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học;

b) Trẻ em quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn trưa trong thời gian học hè bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ cho trẻ em tính theo số tháng học hè thực tế, nhưng không quá 2 tháng/năm.

Điều 7. Hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè cho trẻ em mầm non

1. Đối tượng hưởng hỗ trợ

Cơ sở giáo dục mầm non công lập đảm bảo các điều kiện sau:

a) Ở đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hoặc ở khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long hoặc ở Đảo Trần, huyện Cô Tô;

b) Tổ chức dạy hè 2 buổi/ngày và bán trú tại trường cho trẻ em mầm non.

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Cơ sở giáo dục mầm non quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ kinh phí tchức dạy hè cho trẻ em mm non, định mức khoán kinh phí hỗ trợ bằng 48% mức lương cơ sở/ngày/30 trẻ mẫu giáo hoặc 20 trẻ nhà trẻ, số dư từ 15 trẻ mẫu giáo hoặc 10 trẻ nhà trẻ trở lên được tính thêm một lần định mức;

Riêng nhóm lớp mầm non ở Đảo Trần, huyện Cô Tô được hỗ trợ bằng 48% mức lương cơ sở/ngày nếu không đủ số trẻ như trên.

b) Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày dạy hè thực tế trong thời gian tổ chức dạy hè không quá 02 tháng/năm.

Điều 8. Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non học 02 buổi/ngày

1. Đối tượng hưởng hỗ trợ

Cơ sở giáo dục mầm non công lập đảm bảo các điều kiện sau:

a) Ở địa bàn như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Quy định này;

b) Tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non học 02 buổi/ngày.

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Cơ sở giáo dục mầm non quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, định mức khoán kinh phí hỗ trợ bằng 200% mức lương cơ sở/tháng/50 trẻ mẫu giáo hoặc 35 trẻ nhà trẻ, số dư từ 25 trẻ mẫu giáo hoặc 18 trẻ nhà trẻ trở lên được tính thêm một lần định mức;

Riêng nhóm lp mầm non ở Đảo Trần, huyện Cô Tô được hỗ trợ bằng 200% mức lương cơ sở/tháng nếu không đủ số trẻ như trên.

b) Thời gian htrợ tính theo số tháng thực tế tổ chức nấu ăn tập trung, nhưng không quá 9 tháng/năm học và không quá 02 tháng dạy hè/năm.

Mục 2. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Điều 9. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú

1. Đối tượng được hưng hỗ trợ

Là học sinh đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, bao gồm:

a) Học sinh tiểu học bán trú ngày mà bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú ở đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Học sinh tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục trên Đảo Trần, huyện Cô Tô;

c) Học sinh tiểu học mà bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ là người dân Làng chài thuộc diện di dân từ Vịnh Hạ Long lên bờ sinh sng và có hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long;

d) Học sinh tiểu học bán trú ngày đang học tại các trường, điểm trường thực hiện sắp xếp, dồn ghép nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo đề án, chương trình hành động, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này;

đ) Học sinh tiểu học bán trú tuần mà bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú ở đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

e) Học sinh tiểu học bán trú tuần đang học tại các trường, điểm trường thực hiện sắp xếp, dồn ghép nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo đề án, chương trình hành động, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thuộc đối tượng quy định tại điểm đ khoản này;

g) Học sinh trung học cơ sở bán trú tuần mà bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh;

h) Học sinh trung học phổ thông bán trú tuần mà bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Đối tượng học sinh quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn bằng 15% mức lương cơ sở/tháng;

b) Đối tượng học sinh quy định tại điểm đ, e, g, h khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn bng 40% mức lương cơ sở/tháng;

c) Thi gian hỗ trợ cho học sinh tính theo số tháng bán trú thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Điều 10. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc học sinh bán trú

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Là cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sđảm bảo một trong các điều kiện sau:

a) Tổ chức nấu ăn tập trung và quản lý tại trường học sinh bán trú ngày, bán trú tun quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 9 của Quy định này;

b) Không tổ chức nấu ăn tập trung nhưng tổ chức quản lý tại trường học sinh bán trú tun quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 9 của Quy định này;

c) Trường phổ thông quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, có tổ chức quản lý tại trường học sinh bán trú tiểu học, trung học cơ sở.

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Cơ sở giáo dục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được hỗ trợ kinh phí chăm sóc học sinh bán trú, định mức khoán kinh phí hỗ trợ bằng 200% mức lương cơ s/tháng/15 học sinh bán trú tuần hoặc 35 học sinh bán trú ngày, số dư từ 08 học sinh bán trú tuần hoặc 18 học sinh bán trú ngày trở lên được tính thêm một ln định mức;

b) Cơ sở giáo dục quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này được hỗ trợ kinh phí quản lý học sinh bán trú tuần, định mức khoán kinh phí hỗ trợ bằng 200% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh bán trú tuần, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức;

c) Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng thực tế tổ chức chăm sóc học sinh bán trú, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Điều 11. Hỗ trợ học phí cho học sinh đang học tại cơ sở giáo dục tư thục

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo một trong những điều kiện sau:

a) Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh (bao gồm cả con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B); con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

b) Bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại các xã biên giới trên đất liền và các thôn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Bị khuyết tật và thuộc hộ gia đình có khó khăn về kinh tế;

d) Bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

đ) Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo;

e) Con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân;

g) Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

h) Bản thân và cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại các xã: Thống Nhất, Vũ Oai, Hòa Bình của huyện Hoành Bồ, trúng tuyển vào học tại Trường trung học phổ thông Thống Nhất theo chỉ tiêu tuyển sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Học sinh thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục tư thục mà học sinh đang học nhưng không quá 40% mức lương cơ sở/tháng;

b) Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế của đối tượng hưởng hỗ trợ nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Điều 12. Hỗ trợ học sinh năng khiếu, vận động viên thể dục thể thao tiền thuê phương tiện đi học tại cơ sở giáo dục

1. Đi tượng được hưởng hỗ trợ

Người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo một trong các điều kiện sau:

a) Là học sinh năng khiếu thể dục thể thao;

b) Là vận động viên thể dục thể thao thuộc đội tuyển trẻ, đội tuyển tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ và thi gian hỗ trợ

a) Học sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền thuê phương tiện đến trường và trở về nơi huấn luyện tập trung, mức hỗ trợ tính theo mức vé xe buýt công cộng;

b) Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế của đối tượng hưởng hỗ trợ nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mục 3

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 13. Hỗ trợ tiền ăn cho học viên bán trú

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Học viên bán trú đảm bảo các điều kiện sau:

a) Trong độ tuổi học trung học phổ thông;

b) Tham gia học đồng thời chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp với chương trình trung cấp.

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian được hỗ trợ

a) Học viên quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/tháng;

b) Thời gian hỗ trợ cho học viên tính theo số tháng thực tế học chương trình trung cấp nhưng không quá 20 tháng/khóa học; mỗi học viên chỉ được hỗ trợ tối đa 01 khóa học.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách theo Quy định này được cân đối trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại Quy định này.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy định.

3. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC THÔN, XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN
(Kèm theo Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

ĐỊA BÀN

ĐẶC ĐIM

I

HUYỆN HOÀNH B

 

1

Xã Kỳ Thượng (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Khe Lương

Qua suối không có cầu

 

2

Thôn Khe Tre

Qua suối không có cầu

 

3

Thôn Khe Phương

Qua suối không có cầu

2

Xã Đồng Lâm

 

 

1

Thôn Khe Lèn

Qua suối không có cầu

 

2

Thôn Đồng Trà

Qua suối không có cầu

3

Xã Đồng Sơn

 

 

1

Thôn Khe Càn

Qua suối không có cầu

II

HUYỆN BA CHẼ

 

1

Xã Thanh Lâm (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Đồng Loóng

Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc

 

2

Thôn Làng Dạ

Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc

 

3

Thôn Làng Lốc

Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc

2

Xã Thanh Sơn (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Khe Lọng Trong

Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc

 

2

Thôn Thác Lào

Qua cầu suối nguy hiểm, đường đi sạt lở

3

Xã Minh Cầm (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Khe Áng

Qua đèo dốc, ngầm tràn vào mùa mưa lũ

 

2

Thôn Đồng Tán

Qua ngập tràn, giao thông đi lại khó khăn

 

3

Thôn Đồng Doong

Qua ngập tràn, giao thông đi lại khó khăn

4

Xã Đn Đạc (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Lang Cang

Qua đèo núi cao, vùng sạt l, qua sông, suối

 

2

Thôn Khe Mười

Qua ngầm bị lũ vào mùa mưa

 

3

Thôn Làng Cổng

Qua đèo dốc cao, khó đi

 

4

Thôn Khe Mằn

Qua đập tràn, thường bị ngập lụt

 

5

Thôn Làng Han

Giao thông đi lại khó khăn, qua ngầm, 1 số đoạn ngập lụt vào mùa mưa

 

6

Thôn Pắc Cáy

Giao thông đi lại khó khăn, qua ngầm

5

Xã Đạp Thanh (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Khe Phít

Qua đập tràn, thường xuyên lũ, nguy hiểm

 

2

Thôn Bắc Cáp

Qua đập tràn, thường xuyên lũ, nguy hiểm

6

Xã Nam Sơn (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Cái Gian

Qua ngầm, đường khó đi

 

2

Thôn Khe Hố

Đường dốc, mưa thường bị sạt lở

7

Xã Lương Mông

 

 

1

Thôn Đồng Cầu (ĐBKK)

Qua đập tràn, thường xuyên lũ, nguy hiểm

III

HUYỆN VÂN ĐN

 

1

Xã Vạn Yên (ĐBKK)

 

 

1

Thôn 10/10

Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt

 

2

Thôn Đài Chuối

Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt

2

Xã Thắng Lợi (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Bên Sông

Có một số hộ dân dưới bè

3

Xã Bản Sen (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Nà Sắn

Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt

 

2

Thôn Đông Lĩnh

Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt

4

Xã Đài Xuyên (ĐBKK)

 

 

1

Bản Đài Van

Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt

IV

HUYỆN TIÊN YÊN

 

1

Xã Hà Lâu (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Khe Lẹ

Qua đập tràn, có nguy cơ ngập lụt vào mùa mưa

 

2

Thôn Khe Liềng - Co Mười

Qua suối, không có cầu

 

3

Thôn Khe Tao

Qua 2 điểm dốc trên 10%

 

4

Thôn Bắc Buông - Khe Chanh (Khu Khe Chanh)

Qua đập tràn mùa mưa lũ không đi được về trong ngày

2

Xã Đại Thành

 

 

1

Thôn Nà Cam (ĐBKK)

Dốc cao, đồi núi

 

2

Thôn Khe Mươi (ĐBKK)

Dốc cao, đồi núi

3

Xã Phong Dụ

 

 

1

Thôn Khe Vè (ĐBKK)

Qua 2 dốc cao trong đó có 1 dốc nghiêng 10%, riêng xóm Tài Chốc Cáu đi lên núi 2km, có nguy cơ sạt lở

 

2

Thôn Đuốc Phẹ

Qua 3 dốc dài, trong đó có 1 dốc nghiêng 7%

4

Xã Điền Xá

 

 

1

Thôn Khe Cầu (ĐBKK)

Qua ngầm tràn, đường dốc

 

2

Thôn Tiên Hải (ĐBKK)

Qua ngầm tràn, đường dốc, nguy cơ sạt lở đất

V

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

1

Xã Đồng Văn (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Đồng Thắng

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở

 

2

Thôn Phai Làu

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

3

Thôn Cầm Hắc

Qua đập tràn

 

4

Thôn Sông Moóc A

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

5

Thôn Sông Moóc B

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

2

Xã Hoành Mô

 

 

1

Thôn Nặm Đảng (ĐBKK)

Qua đèo cao dễ sạt lở

 

2

Thôn Nà Choòng (ĐBKK)

Qua đèo cao dễ sạt lở

 

3

Thôn Nà Pò (ĐBKK)

Qua đèo cao dễ sạt lở

 

4

Thôn Pắc Cương (ĐBKK)

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở

 

5

Thôn Loòng Vài (ĐBKK)

Qua đèo cao dễ sạt lở

 

6

Thôn Co Sen (ĐBKK)

Qua đèo cao dễ sạt lở

3

Xã Đồng Tâm (ĐBKK)

 

 

1

Thông Phiêng Tắm

Qua đập tràn

 

2

Thôn Nà Áng

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở

 

3

Thôn Pắc Pò

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở

 

4

Thôn Pắc Pền

Qua đập tràn

 

5

Thôn Phiêng Sáp

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

6

Thôn Chè Phạ

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

4

Xã Lục Hồn (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Phá Lạn

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

2

Thôn Ngàn Mèo Trên

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

3

Thôn Ngàn Mèo Dưới

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

4

Thôn Cao Thắng

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

 

5

Thôn Khe O

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở

5

Xã Tình Húc (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Khe Lạc

Qua đèo cao dễ sạt l

 

2

Thôn Khe Và

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt l

 

3

Thôn Nà Làng

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt l

 

4

Thôn Pắc Liềng 1

Qua đèo cao dễ sạt l

 

5

Thôn Pắc Liềng 2

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt l

6

Xã Vô Ngại (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Nà Nhái

Qua 02 đập tràn, đèo cao dễ sạt l

 

2

Thôn Ngàn Chi

Qua 03 khe suối, đèo cao dễ sạt lở

 

3

Thôn Khủi Luông

Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt l

 

4

Thôn Mạ Chạt

Qua đèo núi cao, nguy cơ sạt l

 

5

Thôn Nà Mô

Qua 03 đập tràn, đèo cao dễ sạt l

7

Xã Húc Động (ĐBKK)

 

 

1

Thôn Sú Cáu

Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt l

 

2

Thôn Lục Ngù

Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt lở

 

3

Thôn Pò Đán

Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt l

 

4

Thôn Thánh Thìn

Qua 01 khe suối, đèo cao dễ sạt lở

 

5

Thôn Khe Mó

Qua 01 khe suối, đèo cao dễ sạt lở

 

6

Thôn Thông Châu

Qua 01 khe suối, đèo cao dễ sạt l

 

7

Thôn Mõ Túc

Qua 01 đập tràn

VI

HUYỆN ĐM HÀ

 

1

Xã Quảng Lâm (ĐBKK)

 

 

1

Bản Thanh Y

Qua 2 ngầm tràn

 

2

Bn Siệc Lng Mìn

Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt l

 

3

Bản Lý Khoái

Đèo núi cao, nguy cơ sạt l

 

4

Bản Bình Hồ

Qua 01 ngầm tràn

 

5

Bản Siềng Lng

Qua nhiều núi cao, nguy cơ sạt l

 

6

Bản Tài Lý Sáy

Qua ngầm tràn, địa hình có nhiều núi cao, nguy cơ sạt l

 

7

Bn Lý Sáy Chảy

Qua 01 ngầm tràn

 

8

Bản Mèo Lẻng

Qua 01 ngầm tràn

VII

HUYỆN HẢI HÀ

 

1

Xã Quảng Đức (ĐBKK)

 

 

1

Bản Tân Đức

Qua đập tràn, sông, suối

 

2

Bản Khe Lánh

Qua đập tràn, sông, suối

 

3

Bản Nà Lý

Qua đập tràn, sông, suối

2

Xã Quảng Sơn (ĐBKK)

 

 

1

Bản Pạc Sủi

Qua đập tràn, sông, suối

 

2

Thôn 4

Qua đập tràn, sông, suối

 

3

Bn Lý Quáng

Qua đập tràn, sông, suối

 

4

Bản Mố Kiệt

Qua đập tràn, sông, suối

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC THÔN, XÃ VÙNG KHÓ KHĂN CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN
(Kèm theo Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Địa bàn

Đặc điểm địa bàn

I

HUYỆN HOÀNH BỒ

 

1

Xã Đng Sơn

 

 

1

Thôn Tân Ốc

Qua suối không có cầu

2

Thôn Phủ Liễn

Qua suối không có cầu

2

Xã Tân Dân

 

 

1

Thôn Đồng Mùng

Qua suối không có cầu

2

Thôn Khe Đồng

Qua suối không có cầu

3

Xã Đồng Lâm

 

 

1

Thôn Cài

Qua suối không có cầu

2

Thôn Đèo Đọc

Qua suối không có cầu

3

Thôn Đồng Quặng

Qua suối không có cầu

4

Xã Hòa Bình

 

 

1

Thôn Đồng Lá

Qua suối không có cầu

2

Thôn Thác Cát

Qua suối không có cầu

II

HUYỆN BA CHẼ

 

1

Xã Lương Mông

 

 

1

Thôn Bãi Liêu

Qua cầu hay bị mưa lũ

 

2

Thôn Xóm Mới

Qua suối thương bị ngập lụt

 

3

Thôn Đồng Chức

Qua suối thương bị ngập lụt

 

4

Thôn Đồng Giảng A

Qua ngầm, suối thường bị ngập lụt

III

HUYỆN TIÊN YÊN

 

1

Xã Phong Dụ

 

 

1

Thôn Nà Cà

Đường dốc, đi lại khó khăn, qua tràn

 

2

Thôn Khe Soong (Khu Ngọn Tre)

Đường dốc, đi lại khó khăn

 

3

Thôn Khe San

Qua tràn, đường dốc khó đi

 

4

Thôn Hồng Phong (Xóm Nà Kiếu)

Đi lại khó khăn, qua cầu tràn, qua dốc, đường rừng nhỏ

IV

HUYỆN ĐẦM HÀ

 

1

Xã Quảng An

 

 

1

Thôn Mào Sán Cáu

Đường dốc, đi lại khó khăn, qua tràn

 

2

Thôn Tầm Làng

Đường dốc, đi lại khó khăn, qua tràn

 

3

Thôn Nà Pá

Đi qua ngầm tràn

 

4

Thôn Tán Trúc Tùng

Đi qua ngầm tràn

 

5

Thôn Nà Thổng

Đi qua ngầm tràn

 

6

Thôn Nà Cáng

Đi qua ngầm tràn

 

7

Thôn Làng Ngang

Đi qua ngầm tràn

 

8

Thôn An Sơn

Đi qua ngầm tràn

V

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

1

Xã Hoành Mô

 

 

1

Thôn Nà Dun

Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ st lở

 

2

Thôn Loong Sông

Qua đèo cao dễ sạt lở

 

3

Thôn Ngàn Kheo

Qua đèo cao dễ sạt lở

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu204/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(17/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông tỉnh Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông tỉnh Quảng Ninh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông tỉnh Quảng Ninh

        • 30/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/08/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực