Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/2015/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3428/TTr-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND ngày 09/7/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò:

Stt

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm

Mức thu phí (đồng/hồ sơ)

1

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

2

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

4.000.000

3

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

6.000.000

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

8.000.000

5

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10.000.000

6

Từ trên 100 tỷ đng

12.000.000

b) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

Stt

Diện tích khu vực đấu giá

Mức thu phí (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

2.000.000

2

Từ 0,5 ha đến 2 ha

4.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

6.000.000

4

Từ trên 5 ha đến 10 ha

8.000.000

5

Từ trên 10 ha đến 50 ha

10.000.000

6

Từ trên 50 ha

12.000.000

2. Đối tượng nộp phí và đơn vị thu phí:

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Đơn vị thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ; Tài chính, Tư pháp, TNMT (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CV HĐND tỉnh;
- Lưu: VT,KTNS3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu205/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu205/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ninh