Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 do tỉnh Long An ban hành

Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân nhiệm vụ năm 2015 Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân nhiệm vụ năm 2015 Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 166/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 11 về phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua các báo cáo: tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu dự kỳ họp để bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 theo báo cáo số 127/BC-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

I. Đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đạt được kết quả khả quan.

Tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, cao hơn cùng kỳ năm trước (10%). Nông nghiệp cơ bản ổn định; duy trì thực hiện mô hình “cánh đồng lớn” đạt hiệu quả; dịch bệnh gia súc, gia cầm được khống chế và xử lý kịp thời; tiêu thụ nông sản hàng hóa tương đối thuận lợi; tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Công nghiệp tăng trưởng khá, nhiều nhóm sản phẩm chủ yếu tăng sản lượng. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung, khối lượng thực hiện và giải ngân nhanh hơn so với cùng kỳ. Kinh doanh thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu có bước phát triển; thị trường, giá cả được kiểm soát. Thu hút đầu tư nước ngoài có số lượng dự án và mức vốn đăng ký đều tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt tiến độ dự toán, tiết kiệm chi tiêu công theo quy định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, kèm chế tai nạn giao thông. Thường xuyên chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn có mặt tồn tại, hạn chế: Nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, sản phẩm một số loại cây trồng còn khó khăn về tiêu thụ; nguy cơ dịch bệnh tái phát trong chăn nuôi gia súc, gia cầm làm hạn chế việc phát triển đàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm, tỷ lệ lấp đầy chưa cao; xuất nhập khẩu tăng thấp hơn cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch còn hạn chế. Thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội còn chậm. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông chuyển biến chậm; an ninh biên giới có nơi chưa thật sự ổn định; thi hành án dân sự đạt kết quả thấp; khiếu kiện vượt cấp, đông người về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số nơi còn diễn biến xấu. Công tác quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt.

II. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất các nhiệm vụ chủ yếu theo báo cáo số 127/BC-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, cấp bách trong 6 tháng cuối năm, như sau:

1. Chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác thật cụ thể, quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, cải cách hành chính…, xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết công việc chậm trễ, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức và công dân.

2. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo kế hoạch, lộ trình năm 2015, góp phần tích cực thúc đẩy tốc độ và nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015, tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý điều hành và thông tin phục vụ doanh nghiệp.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu 2015, vụ mùa và đông xuân 2015-2016 đúng theo kế hoạch, cơ cấu, thời vụ, tích cực phòng chống sâu bệnh, thu hoạch kịp thời, không để xảy ra thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu quả cao. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc, gia cầm, kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo đến cuối năm có 36 xã đạt chuẩn đúng theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

4. Tiếp tục triển khai các đề án khuyến công năm 2015 đã được phê duyệt, định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện Luật đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015). Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục trong thu hút, tiếp nhận, quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các tiêu chí, điều kiện về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường khi lựa chọn, tiếp nhận đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xem xét việc xác định giá thuê đất phù hợp với thực tế tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời rà soát, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, công khai các dự án thu hồi, xóa quy hoạch.

5. Chủ động cân đối, điều hòa, bổ sung các nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch 2015, tích cực xử lý các khó khăn vướng mắc, tập trung thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đảm bảo sử dụng hết vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã phân giao. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán và xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư công. Xây dựng Đề án phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương để góp phần đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa với giá cả hợp lý. Thường xuyên kiểm tra giá cả, thị trường, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới.

7. Chỉ đạo tập trung công tác thu ngân sách, thường xuyên đôn đốc thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu và xử lý nợ đọng, đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, phấn đấu đạt và vượt dự toán được giao năm 2015, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; kiểm tra chặt chẽ việc tiết kiệm chi tiêu công theo quy định.

Tiếp tục giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, quy định; thúc đẩy các ngân hàng thương mại tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung các lĩnh vực ưu tiên, thực hiện nghiêm về lãi suất, chủ động xử lý, thu hồi nợ.

8. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Tập trung thực hiện kế hoạch đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời công tác tổ chức thi tuyển, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2015-2016 đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, chất lượng phối hợp ba môi trường “nhà trường - gia đình - xã hội”, quan tâm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn theo kế hoạch, lộ trình đề ra, thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trung học, mầm non, công tác hướng nghiệp, dạy nghề, ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

- Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, cúm gia cầm lây sang người, đặc biệt phòng chống xâm nhập, lây lan qua biên giới các bệnh SARS, MERS-CoV… Chú trọng nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ đối tượng tham gia đạt yêu cầu bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình. Tăng cường quản lý khu vực y tế tư nhân, giá cả và chất lượng thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về dân số.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức tốt việc kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện điểm điển hình văn hóa Cần Đước. Chú trọng công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp và giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, khu dân cư và vệ sinh môi trường. Triển khai đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa kết hợp với nhà thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố theo lộ trình xây dựng cơ bản trung hạn. Có giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp theo đúng quy định, ngăn ngừa và giải quyết kịp thời các vụ đình công, ngừng việc xảy ra. Tập trung công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

9. Tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới. Tiếp tục tập trung công tác xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, thực hiện phân giới cắm mốc biên giới theo đúng kế hoạch.

- Củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, chủ động ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông. Tập trung thực hiện công tác thi hành án dân sự.

- Thường xuyên thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các sai phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, triển khai thực hiện một cửa liên thông hiện đại tại những nơi có đủ điều kiện. Công bố, niêm yết công khai, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ.

11. Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua yêu nước, đoàn kết, động viên mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 206/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu206/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 206/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân nhiệm vụ năm 2015 Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân nhiệm vụ năm 2015 Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu206/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân nhiệm vụ năm 2015 Long An

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân nhiệm vụ năm 2015 Long An