Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011 do Tỉnh Điện Biên ban hành

Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ; Thông tư 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số: 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 183/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2010, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số: 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011, cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 3.578.057 triệu đồng.

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 455.000 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 450.500 triệu đồng;

 1.1 Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 351.500 triệu đồng, trong đó:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 347.000 triệu đồng.

- Thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu: 4.500 triệu đồng.

1.2 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 103.500 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.127.557 triệu đồng, trong đó:

2.1 Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.511.967 triệu đồng

2.2 Bổ sung có mục tiêu: 615.590 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.578.057 triệu đồng (theo biểu chi tiết số 01; 02 kèm theo Nghị quyết này), trong đó:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.863.967 triệu đồng, bao gồm:

1.1 Chi đầu tư phát triển: 226.660 triệu đồng;

1.2 Chi thường xuyên: 2.521.037 triệu đồng;

1.3 Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 30.000 triệu đồng;

1.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

1.5 Dự phòng ngân sách: 85.270 triệu đồng.

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011: 610.590 triệu đồng.

3. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 103.500 triệu đồng.

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 100%.

IV. Phân bổ ngân sách địa phương (theo biểu chi tiết số 03, 04 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các qui định hiện hành của Nhà nước. Phấn đấu tăng thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hữu Bằng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 208/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2011
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 208/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Văn Hữu Bằng
Ngày ban hành 12/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2011

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 208/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2011