Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND Khuyến khích xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo y tế Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/2015/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, THÚC ĐẨY XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3471/TTr-UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-HĐND ngày 08/7/2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua một số chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1 Phạm vi điều chỉnh:

Ngoài được hưởng ưu đãi quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp; Nghị quyết này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư dành cho các nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án mới, dự án mở rộng trong lĩnh vực xã hội hóa tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp thuộc phạm vi quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều này (sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).

1.3. Các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa không thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị quyết này.

2. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng hỗ trợ đầu tư

2.1. Điều kiện được hưởng chính sách:

Các dự án thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp, ngoài việc thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phải là các dự án chất lượng cao, phù hợp với quy hoạch, năm trong danh mục và địa bàn xã hội hóa được công bố cho từng giai đoạn; các dự án đề xuất phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư.

Đối với dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giám định tư pháp, thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (chi tiết theo phụ lục danh mục, loại hình đính kèm).

2.2. Nguyên tắc hỗ trợ:

Chỉ hỗ trợ một lần sau khi dự án được thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng và đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, quy mô của dự án đã phê duyệt.

3. Nội dung chính sách hỗ trợ

3.1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào:

Tỉnh đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào gồm: Đường giao thông đấu nối, cấp điện, cấp thoát nước.

3.2. Cơ chế, chính sách đặc thù:

a) Hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng trong ranh giới thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt: Hỗ trợ 100% chi phí giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ lãi suất vay thương mại:

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần sau khi dự án hoàn thành.

- Mức hỗ trợ: Tối đa bằng phần chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế, nhưng tối đa 6%/năm/số dư nợ thực tế.

- Thời gian hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 05 năm, tính từ ngày bắt đầu vay vốn theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại.

- Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án.

- Mức hỗ trợ lãi suất được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Các trường hợp khác

Đối với các nhà đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên ở địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh (không thuộc địa bàn khó khăn trên), tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể sẽ được xem xét một phần mức hỗ trợ sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách: Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư phát triển.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (báo cáo);
- Các Bộ; GDĐT, LĐTBXH, VHTTDL,
YT, TNMT, TP (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Vp: TU,HĐND,UBND tỉnh;
- LĐ/CV Vp Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, VX3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH XÃ HỘI HÓA TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 25/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

A. DANH MỤC LĨNH VỰC:

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, gồm: Trường mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học hoặc dành cho người khuyết tật.

II. Lĩnh vực dạy nghề, gồm: Trường trung cấp, trường cao đẳng nghề và cơ sở dạy nghề cho người tàn tật.

III. Lĩnh vực y tế, gồm:

1. Cơ sở khám chữa bệnh:

(a) Bệnh viện đa khoa có quy mô ≥ 150 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

(b) Bệnh viện chuyên khoa Mắt, Lão khoa.

2. Các cơ sở y tế dự phòng: Các cơ sở điều trị thay thế bằng Methadol.

3. Hợp tác công tư đối với các bệnh viện công lập theo hình thức hợp tác công tư cung cấp dịch vụ công theo đặt hàng của cơ quan nhà nước và dịch vụ y tế chất lượng cao theo yêu cầu.

IV. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, gồm:

(1) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, gồm: Trung tâm văn hóa; rạp chiếu phim; nhà hát; nhà văn hóa.

(2) Hệ thống thể thao các cấp, gồm: Hệ thống sân vận động; nhà luyện tập thể dục, thể thao; công viên; bể bơi.

(3) Hệ thống nhà văn hóa, thể thao tại các doanh nghiệp FDI, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

V. Lĩnh vực môi trường, gồm:

Các cơ sở xử lý môi trường, gồm: Thu gom, vận chuyển rác thải; xử lý rác thải; thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị; sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường; cơ sở hỏa táng, điện táng; xử lý chất thải quy mô nhỏ phân tán; cung cấp nước sạch; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; sản xuất trang thiết bị chuyên dùng để xử lý (tái chế, tiêu hủy) các loại chất thải; sản xuất thiết bị chuyên dùng cho các hệ thống quan trắc môi trường; khắc phục sự cố môi trường và các dự án đầu tư xây dựng nhà tang lễ,

VI. Giám định tư pháp, gồm: Các cơ sở giám định tư pháp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. DANH MỤC ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN HƯỞNG CHÍNH SÁCH:

Trong giai đoạn hiện nay, áp dụng theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ (trong trường hợp Chính phủ có Quyết định thay đổi, điều chỉnh thì thực hiện theo quy định mới của Chính phủ):

- Huyện Hoành Bồ: Gồm 04 xã (Tân Dân, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng);

- Huyện Ba Chẽ: Gồm 7 xã (Lương Mông; Minh Cầm; Đạp Thanh; Đồn Đạc; Nam Sơn; Thanh Lâm; Thanh Sơn);

- Huyện Vân Đồn: Gồm 6 xã (Bản Sen; Ngọc Vừng; Thắng Lợi; Bình Dân; Đài Xuyên; Vạn Yên);

- Huyện Tiên Yên: Gồm 5 xã (Phong Dụ; Đại Dực; Đại Thành: Điền Xá; Hà Lâu);

- Huyện Bình Liêu: Gồm 7 xã (Hoành Mô; Húc Động; Đồng Tâm; Đồng Văn; Lục Hồn; Tình Húc; Vô Ngại);

- Huyện Đầm Hà: Gồm 4 xã (Quảng Tân; Quảng An; Quảng Lâm; Thắng Lợi);

- Huyện Hải Hà: Gồm 4 xã (Quảng Phong; Quảng Thịnh; Quảng Đức; Quảng Sơn);

- Thành phố Móng Cái: Gồm 9 xã, phường (Hải Hòa; Hải Yên; Ninh Dương; Bắc Sơn; Hải Sơn; Trà cổ; Bình Ngọc; Trần Phú; Ka Long);

- Huyện Cô Tô: Gồm 01 xã (Đồng Tiến).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 208/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND Khuyến khích xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo y tế Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND Khuyến khích xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo y tế Quảng Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 208/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND Khuyến khích xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo y tế Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 208/2015/NQ-HĐND Khuyến khích xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo y tế Quảng Ninh

  • 15/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực