Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/2018/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2016/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CÁC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Tờ trình số 9172/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm e, Điều 6 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 như sau: “e) Ngân sách thành phố sẽ đầu tư các công trình quy định tại Điều 4, Nghị quyết này có quy mô đầu tư trên 05 tỷ đồng”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu209/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(14/01/2019)

Download Văn bản pháp luật 209/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu209/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Nho Trung
       Ngày ban hành19/12/2018
       Ngày hiệu lực01/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (14/01/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Đà Nẵng

           • 19/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực