Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND về xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/2019/NQ-ND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GII TRONG KHU VỰC BIÊN GII ĐẤT LIỀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư s 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điu của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Tờ trình s 50/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 16/4/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác định phạm vi vành đai biên gii trong khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang có chiều sâu tính từ đường biên giới tr vào nội địa từ 100m đến 400m, cụ thể như sau:.

1. Đối với khu vực thành phố Hà Tiên

a) Đoạn biên giới từ mốc 314 thuộc phường Mỹ Đức đến mốc 308 thuộc phường Đông Hồ dài khoảng 7.984m: Xác định chiều sâu vành đai biên giới từ 300m - 400m, tính từ đường biên giới đến vị trí biển báo, được giới hạn bởi 07 (bảy) biển báo vành đai biên giới, trừ khu vực cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, khu du lịch núi Đá Dựng, chợ biên giới.

b) Đoạn biên giới từ mốc 308 thuộc phường Đông Hồ đến mốc 306 thuộc phường Đông Hồ đến vị trí có tọa độ 54885 - 48701, thuộc phường Đông Hồ giáp ranh địa giới hành chính xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành dài khoảng 5.900m: Xác định chiều sâu vành đai biên giới từ 100m - 400m, tính từ đường biên giới đến bờ Bắc sông Giang Thành, được giới hạn bởi 04 (bốn) biển báo vành đai biên giới.

2. Đối với khu vực huyện Giang Thành

a) Đoạn biên giới từ vị trí có tọa độ 54885 - 48701, thuộc phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên giáp ranh địa giới hành chính xã Phú Mỹ đến mốc 304/8 thuộc xã Phú Mỹ dài khoảng 3.981m: Xác định chiều sâu vành đai biên giới từ 100m - 300m, tính từ đường biên giới đến bờ Bắc sông Giang Thành, được giới hạn bởi 04 (bốn) biển báo vành đai biên giới.

b) Đoạn từ mốc 304/6 thuộc xã Phú Mỹ đến mốc 301 thuộc xã Tân Khánh Hòa dài khoảng 8.532m: Xác định chiều sâu vành đai biên giới từ 100m - 300m, tính từ đường biên giới đến bờ Bắc sông Giang Thành, được giới hạn bởi 07 (bảy) biển báo vành đai biên giới, trừ khu vực cửa khẩu Giang Thành.

c) Đoạn từ vị trí dự kiến cắm mốc 296 thuộc xã Tân Khánh Hòa (góc vuông, có tọa độ 64184 - 61102) đến mốc 287 thuộc xã Vĩnh Phú dài khoảng 15.740m: Xác định chiều sâu vành đai biên giới 400m, tính từ đường biên giới đến vị trí biển báo, được giới hạn bởi 24 (hai mươi bốn) bin báo vành đai biên giới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cổng thông t
in điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên;
- Lưu: VT, PTH
.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu209/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu209/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới Kiên Giang

            • 22/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực