Nghị quyết 209/NQ-HĐND

Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2008 bãi bỏ Nghị quyết 64/2003/NQ-HĐ về việc xây dựng thị trấn Mộc Châu lên thị xã do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2008 bãi bỏ 64/2003/NQ-HĐ xây dựng thị trấn Mộc Châu Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 64/2003/NQ-HĐ NGÀY 11/01/2003 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA KHOÁ XI VỀ VIỆC XÂY DỰNG THỊ TRẤN MỘC CHÂU LÊN THỊ XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về phân loại và phân cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Liên Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2001/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 64/2003/NQ-HĐ ngày 11/01/2003 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XI về việc xây dựng thị trấn Mộc Châu lên thị xã; Báo cáo thẩm tra số 331/BC-PC ngày 02/4/2008 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 64/2003/NQ-HĐ ngày 11/01/2003 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XI về việc xây dựng thị trấn Mộc Châu lên thị xã.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh: Chỉ đạo tổ chức lập đề án về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập thị xã Mộc Châu trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng;
- Vụ hoạt động ĐBVP Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- VP Tỉnh uỷ; LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 


 
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu209/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2008 bãi bỏ 64/2003/NQ-HĐ xây dựng thị trấn Mộc Châu Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2008 bãi bỏ 64/2003/NQ-HĐ xây dựng thị trấn Mộc Châu Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu209/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực19/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2008 bãi bỏ 64/2003/NQ-HĐ xây dựng thị trấn Mộc Châu Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2008 bãi bỏ 64/2003/NQ-HĐ xây dựng thị trấn Mộc Châu Sơn La

            • 09/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực