Nghị quyết 209/NQ-HĐND

Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2015 về sáp nhập phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2015 sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng Hội đồng nhân dân Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN: HẢI HÀ, ĐẦM HÀ, VÂN ĐỒN VÀ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI VÀO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÙNG CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII- KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; căn cứ các quyết định số 1884-QĐ/TU, số 1885-QĐ/TU, số 1882-QĐ/TU và số 1874-QĐ/TU ngày 28/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của các huyện Hải Hả, Đầm Hà, Vân Đồn và thành phố Móng Cái;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3682/TTr-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn và thành phố Móng Cái vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 06/7/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh vả ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn và thành phố Móng Cái vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp (b/c);
- Thường trực: TU,HĐND,UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Vp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện,tx,tp;
- LĐ/CV Vp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.PC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu209/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2015 sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng Hội đồng nhân dân Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2015 sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng Hội đồng nhân dân Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu209/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2015 sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng Hội đồng nhân dân Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 209/NQ-HĐND 2015 sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng Hội đồng nhân dân Quảng Ninh

            • 15/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực