Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay do sức khỏe hạn chế hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thôi việc do sức khỏe Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỰ NGUYỆN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, THÔI VIỆC NGAY DO SỨC KHỎE HẠN CHẾ HOẶC NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG TÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3160/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hỗ trợ cho cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay do sức khỏe hạn chế hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác, gồm các nội dung sau:

1. Thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ, quy định về chính sách tinh giản biên chế, đồng thời vận dụng để làm cơ sở hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức của tỉnh, khi thực hiện nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay.

2. Đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay là cán bộ, công chức trong biên chế, hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, đang công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan đảng, đoàn thể trong Tỉnh;

Riêng cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn thực hiện theo chế độ hỗ trợ của Tỉnh.

3. Điều kiện được hỗ trợ cho những người nghỉ hưu trước tuổi:

- Nam đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu là 20 năm, sức khỏe hạn chế hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi được cơ quan, đơn vị và cấp quản lý cán bộ, công chức chấp thuận.

4. Điều kiện hỗ trợ cho những người thôi việc ngay:

- Cán bộ, công chức không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điểm 3, Điều 1 Nghị quyết này, nhưng sức khỏe hạn chế, năng lực trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác, có nguyện vọng thôi việc ngay, được cơ quan, đơn vị và cấp quản lý cán bộ, công chức chấp thuận.

5. Mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức:

a) Hỗ trợ cho những người nghỉ hưu trước tuổi:

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Được hỗ trợ thêm phần chênh lệch giữa mức lương hiện hưởng và mức lương bình quân của 60 tháng cuối (quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP ).

- Riêng đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã do không thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP nên chế độ hưu trí không được điều chỉnh theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP phải thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

b) Hỗ trợ cho những người thôi việc ngay:

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Được hỗ trợ thêm phần chênh lệch giữa mức lương hiện hưởng và mức lương bình quân của 60 tháng cuối (quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP ).

- Được hỗ trợ thêm cho mỗi năm đóng BHXH là 0,5 tháng lương hiện hưởng.

c) Hỗ trợ cho những người có quá trình tham gia kháng chiến (từ 30/4/1975 trở về trước), khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay:

- Cứ mỗi năm tham gia kháng chiến được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng; nếu dưới 06 tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng; Nếu đủ 06 tháng trở lên được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng.

d) Hỗ trợ thêm cho những người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay là cán bộ chuyên trách và công chức đang công tác ở xã, phường, thị trấn:

- Cứ mỗi năm công tác tại xã, phường, thị trấn (có đóng bảo hiểm xã hội) được hỗ trợ thêm 300.000 đồng.

- Nếu thời gian công tác đủ 06 tháng trở lên thì được hỗ trợ thêm 300.000 đồng.

6. Cách tính hỗ trợ:

Tiền lương quy định bao gồm: tiền lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Tiền lương tháng để tính cho những người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc ngay là tiền lương hiện hưởng (tổng hệ số lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng nhân với mức lương tối thiểu (450.000 đồng))

7. Nguồn kinh phí chi trả:

- Nguồn kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Ngân sách Nhà nước cấp.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ thêm ngoài Nghị định 132/2007/NĐ-CP do ngân sách Tỉnh cấp.

8. Thời gian thực hiện: từ 01/10/2007 đến 31/12/2007

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 9, Khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi do sức khỏe hạn chế hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thôi việc do sức khỏe Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thôi việc do sức khỏe Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành07/12/2007
       Ngày hiệu lực17/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thôi việc do sức khỏe Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thôi việc do sức khỏe Tây Ninh

          • 07/12/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/12/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực