Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND về chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Long An, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/ 11/2003;

Căn cứ quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Chương trình làm việc của Tỉnh ủy khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015);

Sau khi xem xét Tờ trình số 840/TTr-HĐND ngày 23/9/2011của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Chương trình tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chương trình tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Trong từng năm của nhiệm kỳ, nếu có chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, Tỉnh ủy và phát sinh những vấn đề bức xúc liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh thì Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan xem xét bổ sung vào nội dung các kỳ họp thường lệ hoặc tổ chức một số kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh để xem xét quyết định theo thẩm quyền

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 30/9/2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Đ)

PHÓ CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC

CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH LONG AN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh Long An khóa VIII)

I. Chương trình thông qua các báo cáo và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh khóa VIII tại các kỳ họp lệ giữa năm và cuối năm theo luật định

1. Kỳ họp lệ giữa năm (tổ chức vào đầu tháng 7 hằng năm)

a. Các báo cáo trình tại kỳ họp:

* Thường trực HĐND tỉnh trình:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm.

- Báo cáo giám sát chuyên đề tại kỳ họp.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lệ giữa năm.

* Các Ban HĐND tỉnh trình:

- Báo cáo tình hình hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trình tại kỳ họp.

* Ủy ban nhân dân tỉnh trình:

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm.

- Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối trong năm và công tác chuẩn bị xây dựng cơ bản năm tiếp theo.

- Báo cáo phân bổ dự toán chi các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh của kỳ họp trước.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lệ giữa năm.

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

- Tờ trình về mức thu học phí của năm học mới trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức trong năm trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về kế hoạch biên chế sự nghiệp của năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

* Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh: thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm và những kiến nghị của UBMTTQ với HĐND, UBND, Đại biểu HĐND tỉnh..

* Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình: báo cáo tình hình công tác của ngành Kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

* Tòa án nhân dân tỉnh trình: báo cáo tình hình xét xử của ngành Tòa án trong 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

* Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An: thông báo kết quả kỳ họp Quốc hội.

b. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ trong năm.

- Nghị quyết về biên chế sự nghiệp của tỉnh trong năm tiếp theo.

- Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức trong năm của tỉnh.

- Nghị quyết về mức thu học phí năm học mới trên địa bàn tỉnh.

2. Kỳ họp lệ cuối năm (tổ chức vào trước ngày 10 tháng 12 hằng năm)

a. Các báo cáo trình tại kỳ họp

* Thường trực HĐND tỉnh trình:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh trong năm và phương hướng, nhiệm vụ của năm tiếp theo.

- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về chương trình giám sát trong năm và dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm tiếp theo.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lệ cuối năm.

- Tờ trình về việc ban hành chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm tiếp theo.

* Các Ban HĐND tỉnh trình:

- Báo cáo tình hình hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong năm và phương hướng nhiệm vụ của năm tiếp theo.

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trình tại kỳ họp.

* Ủy ban nhân dân tỉnh trình:

- Báo cáo về đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm và kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội của năm tiếp theo.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh của kỳ họp trước.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lệ cuối năm.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trong năm và dự toán ngân sách nhà nước của năm tiếp theo.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB trong năm và
kế hoạch XDCB trong năm tiếp theo.

- Báo cáo về tình hình thực hiện bảng giá đất trong năm và dự kiến bảng giá đất trong năm tiếp theo.

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự trong năm và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm và phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, thi hành pháp luật trong năm và phương hướng, nhiệm vụ vệ bảo đảm ANTT trong năm tiếp theo.

- Tờ trình về phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm tiếp theo và bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố.

- Tờ trình về dự toán thu - chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết trong năm tiếp theo.

- Tờ trình về vay và sử dụng vốn Kho bạc Nhà nước Trung ương của năm tiếp theo.

- Tờ trình về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước của tỉnh trong năm trước đó.

* Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh: Thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong năm và những kiến nghị của UBMTTQ với HĐND, UBND, Đại biểu HĐND tỉnh.

* Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình: Báo cáo tình hình công tác của ngành Kiểm sát trong năm và phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

* Tòa án nhân dân tỉnh trình: Báo cáo tình hình xét xử của ngành Tòa án trong năm và phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

* Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An: Thông báo kết quả kỳ họp Quốc hội.

b. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

- Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước của tỉnh trong năm tiếp theo.

- Nghị quyết về phân bổ chi ngân sách địa phương năm tiếp theo và bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố.

- Nghị quyết về giao dự toán thu - chi nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết của năm tiếp theo.

- Nghị quyết về vay vốn Kho bạc Nhà nước năm tiếp theo.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm tiếp theo.

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sánh Nhà nước năm trước đó.

- Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm tiếp theo.

- Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm tiếp theo.

II. Chương trình tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa VIII

KỲ HỌP

(Thứ)

THỜI GIAN

(Tháng)

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

6/2011

- Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

- Thông qua các Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Thường trực HĐND, Các Ban HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND, Hội thẩm TAND, Thư ký kỳ họp HĐND.

 

2

7/2011

- Như mục 1, phần I.

- Thông qua Nghị quyết về: mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh; đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 – 2015 và đến năm 2020; chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

 

3

9/2011

Thông qua Nghị quyết về: chương trình tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa VIII; Kế hoạch thực hiện chương trình số 08-CTr/TU ngày 22/7/2011 của Tỉnh ủy Long An về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 09 ngày 22/7/2011 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp; Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 NQ/TU ngày 14/07/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011 – 2020; Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An.

Họp chuyên đề

4

12/2011

- Như mục 2, phần I.

- UBND tỉnh báo cáo chuyên đề về tình hình bồi thường, GPMB, thu hồi đất, triển khai xây dựng các khu TĐC và tổ chức cuộc sống người dân trong vùng giải tỏa.

- Thông qua Nghị quyết về: Chế độ, chính sách cho đại biểu và các tổ chức HĐND ba cấp; Đề án công tác cán bộ tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 và những năm tiếp theo; Chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại địa phương; Chương trình phát triển đồng bô nguồn nhân lực – giải quyết việc làm - giảm nghèo; Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên; theo yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

5

7/2012

- Như mục 1, phần I.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

6

12/2012

- Như mục 2, phần I.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

7

7/2013

- Như mục 1, phần I.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

8

12/2013

- Như mục 2, phần I.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

9

7/2014

- Như mục 1, phần I.

- Thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

10

12/2014

- Như mục 2, phần I.

- Thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

11

7/2015

- Như mục 1, phần I.

- Thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

12

12/2015

- Như mục 2, phần I..

- Thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐND tỉnh (nếu có).

 

13

02/2016

- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của HĐND, UBND, TAND, VKSND.

- Công bố kết quả Thi đua – khen thưởng nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Họp tổng kết nhiệm kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2011
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành03/10/2011
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An