Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011 Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011 Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3841/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011 với các nội dung như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6.294.245.043.532 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 5.695.067.938.980 đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 1.490.683.767.382 đồng

a) Thu nội địa: 927.698.794.190 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 892.221.662.830 đồng

b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 7.906.505.396 đồng

c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 555.078.467.796 đồng

2. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 30.000.000.000 đồng

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 606.555.896.706 đồng

4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 253.406.399.806 đồng

Trong đó:

a) Thu xổ số: 19.502.000.000 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 233.904.399.806 đồng

5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.480.706.747.406 đồng

Trong đó:

a) Bổ sung cân đối: 1.551.873.000.000 đồng

b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 887.398.000.000 đồng

c) Bổ sung một số chính sách mới: 23.920.000.000 đồng

d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 104.202.000.000 đồng

e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 759.722.000.000 đồng

f) Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại: 2.400.114.727 đồng

g) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 151.191.632.679 đồng

6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 431.421.132.232 đồng

Trong đó:

a) Thu bổ sung từ kết dư năm 2010 khối tỉnh: 362.698.196.787 đồng

 b) Thu bổ sung từ kết dư năm 2010 khối huyện, xã: 68.722.935.445 đồng

7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.471.100.000 đồng

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 5.166.021.199.986 đồng

1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 2.879.466.891.651 đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 574.233.855.468 đồng

b) Chi thường xuyên: 2.304.233.036.183 đồng

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng

2. Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn: 30.248.707.857 đồng

3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ khác: 1.112.988.306.233 đồng

4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 254.812.482.806 đồng

Trong đó:

a) Chi từ nguồn thu xổ số: 20.908.083.000 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 233.904.399.806 đồng

5. Ghi chi viện trợ: 2.400.114.727 đồng

6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 884.633.596.712 đồng

7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1.471.100.000 đồng

III. CHÊNH LỆCH THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 529.046.738.994 đồng

Trong đó:

1. Ngân sách cấp tỉnh: 381.873.539.042 đồng

2. Ngân sách cấp huyện: 114.651.085.662 đồng

3. Ngân sách cấp xã: 32.522.114.290 đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011 và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực29/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011 Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực29/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011 Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011 Quảng Trị