Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về đặt tên 19 tuyến đường và 01 cây cầu trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND đặt tên 19 tuyến đường 1 cây cầu thành phố Mỹ Tho Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 19 TUYẾN ĐƯỜNG VÀ 01 CÂY CẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, ph và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư s 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét Tờ trình s 241/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra s 51/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về việc đặt tên 19 tuyến đường và 01 cây cầu trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đặt tên 15 tuyến đường

STT

Tên thường gọi

Tên mới

01

Đường từ Nhà máy Khương Hữu sang nhà máy Trần Minh Ký (phường 5)

Đường Lê Việt Thắng

02

Đường Lộ Tập Đoàn (phường 5)

Đường Phạm Thanh

03

Đường trước Tòa án Quân sự (phường 6)

Đường Vũ Mạnh

04

Đường sau Tòa án Quân sự (phường 6)

Đường Hồ Bé

05

Đường vào Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường 6)

Đường Trịnh Văn Quảng

06

Đường vào Trường Học Lạc (phường 8)

Đường Diệp Minh Tuyền

07

Đường Khu dân cư kênh Xáng Cụt (phường 6)

Đường Đỗ Quang

08

Đường huyện 94B (phường 10, xã Trung An)

Đường Trần Văn Hiển

09

Đường huyện 92C (xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong)

Đường Lê Văn Nghề

10

Đường tỉnh 870B (xã Trung An)

Đường Phạm Hùng

11

Đường khu hành chính (phường 10)

Đường Nguyễn Tử Vân

12

Đường Bắc Tân Long (phường Tân Long)

Đường Trưng Nhị

13

Đường Nam Tân Long (phường Tân Long)

Đường Lê Chân

14

Đường Rạch Bạch Nha (phường 5)

Đường Nguyễn Sáng

15

Đường Lê Văn Phẩm nối dài (phường 6, xã Trung An)

Đường Nguyễn Công Bình

Điều 3. Đặt tên 04 tuyến đường nối dài

STT

Tên thường gọi

Tên mới

01

Đường phía Tây chợ Thạnh Trị nối vào đường Đống Đa hiện hữu (phường 4)

Đường Đống Đa

02

Đường phía Đông chợ Thạnh Trị nối vào đường Nguyễn Tri Phương hiện hữu (phường 4)

Đường Nguyễn Tri Phương

03

Đường vào Nhà hàng Sông Xanh nối vào đường Trần Hưng Đạo hiện hữu (phường 4, phường 6)

Đường Trần Hưng Đạo

04

Đường tỉnh 879 nối vào đường Nguyễn Trung Trực hiện hữu (xã Mỹ Phong)

Đường Nguyễn Trung Trực

Điều 4. Đặt tên mới 01 cây cầu

STT

Tên thường gọi

Tên mới

01

Cầu Xáng Cụt (phường 6, xã Trung An)

Cầu Nguyễn Công Bình

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 17 Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban C
ông tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài ch
ính, Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- KTNN
khu vực IX;
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV T
nh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB.HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT.HĐND,UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Ấp Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 25/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND đặt tên 19 tuyến đường 1 cây cầu thành phố Mỹ Tho Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND đặt tên 19 tuyến đường 1 cây cầu thành phố Mỹ Tho Tiền Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 25/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND đặt tên 19 tuyến đường 1 cây cầu thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND đặt tên 19 tuyến đường 1 cây cầu thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

  • 08/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực