Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung chi và mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Xét Tờ trình số 8983/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 209/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định nội dung chi và mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp (bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát: Thanh toán công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi công tác, phương tiện phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chi tổ chức hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo còn được chi một số khoản như sau:

a) Chủ trì cuộc họp:

Cấp tỉnh: 150.000 đồng/01người/01cuộc họp;

Cấp huyện : 100.000 đồng/01người/01cuộc họp;

Cấp xã : 70.000 đồng/01người/01cuộc họp.

b) Thành viên tham gia cuộc họp:

Cấp tỉnh: 100.000 đồng/01người/01cuộc họp;

Cấp huyện : 70.000 đồng/01người/01cuộc họp;

Cấp xã : 50.000 đồng/01người/01cuộc họp.

c) Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng:

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/01 bài viết;

Cấp huyện : 350.000 đồng/01 bài viết;

Cấp xã : 250.000 đồng/01 bài viết.

3. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

4. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí thực hiện theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn được chi bồi dưỡng cụ thể như sau:

a) Thành viên chính thức của đoàn giám sát :

Cấp tỉnh: 100.000 đồng/01người/01ngày ;

Cấp huyện : 70.000 đồng/01người/01ngày;

Cấp xã : 50.000 đồng/01người/01ngày.

b) Các thành viên khác của đoàn giám sát :

Cấp tỉnh: 70.000 đồng/01người/01ngày ;

Cấp huyện : 50.000 đồng/01người/01ngày;

Cấp xã : 35.000 đồng/01người/01ngày.

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý):

Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/01văn bản;

Cấp huyện : 1.400.000 đồng/01văn bản;

Cấp xã : 1.000.000 đồng/01 văn bản.

6. Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực