Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang quản lý tại Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tại Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ Tết cho người nghiện ma túy Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TIỀN ĂN THÊM CÁC NGÀY LỄ, TẾT CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH ĐANG QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI, BỆNH NHÂN BỆNH VIỆN NHÂN ÁI VÀ HỖ TRỢ VẬT DỤNG PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP, BỆNH NHÂN BỆNH VIỆN NHÂN ÁI, TRẠI VIÊN KHU ĐIỀU TRỊ PHONG BẾN SẮN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

(Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5315/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ h trợ tiền ăn thêm các ngày L, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố; Báo cáo thẩm tra s 764/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Các Cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý;

- Các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quản lý;

- Bệnh viện Nhân Ái và Khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế quản lý.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại các Cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

b) Đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:

- Người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi cộng đồng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tiếp nhận ban đầu vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Khu tiếp nhận ban đầu của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối tượng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưng người bệnh tâm thần và các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế.

Điều 2. Chế độ hỗ trợ:

1. Chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết:

a) Đối tượng: Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại các Cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

b) Chế độ ăn thêm được áp dụng cho 10 ngày Lễ, Tết trong năm gồm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc khánh, Tết dương lịch và Tết nguyên đán.

c) Mức hỗ trợ:

- Các ngày Lễ, Tết dương lịch: Hỗ trợ tiền ăn thêm theo mức 03 lần tiêu chuẩn ngày thường đang áp dụng đối với người nghiện ma túy đang được quản lý tại các Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc (tiêu chuẩn ngày thường bằng 0,8 mức lương cơ sở chia cho số ngày trong tháng).

- Các ngày Tết nguyên đán: Hỗ trợ tiền ăn thêm theo mức 05 lần tiêu chuẩn ngày thường đang áp dụng đối với người nghiện ma túy đang được quản lý tại các Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc (tiêu chuẩn ngày thường bằng 0,8 mức lương cơ sở chia cho số ngày trong tháng).

2. Chế độ hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày:

a) Đối tượng là người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định được tiếp nhận ban đầu vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Khu tiếp nhận ban đầu của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần: 700.000 đồng/người.

b) Đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn: hỗ trợ với mức chi là 0,9 lần lương cơ sở/người/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ:

Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nêu trên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên đảm bảo xã hội hàng năm do ngân sách thành phố giao cho các đơn vị.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thườ
ng trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các Phó CT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố: CVP, PCVP, TP, PP;
- Lưu: VT, (P.TH-Phụng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo15/02/2019
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ Tết cho người nghiện ma túy Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ Tết cho người nghiện ma túy Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo15/02/2019
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ Tết cho người nghiện ma túy Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ Tết cho người nghiện ma túy Hồ Chí Minh

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2019

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực