Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ các hộ Làng nghề Công viên Văn hóa Mũi Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC HỘ LÀNG NGHỀ THUỘC CÔNG VIÊN VĂN HÓA - DU LỊCH MŨI CÀ MAU VÀ ĐỐI TƯỢNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đổi với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chnh phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn của địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chnh sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh quy định quản lý và sử dụng kinh ph sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết ban hành chnh sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ Làng nghề thuộc Công viên Văn ha - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo co thẩm tra số 140/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quy định cụ thể một số đối tượng đặc thù của địa phương được hỗ trợ vay vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau.

2. Người lao động có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Các hộ dân đang sinh sống trong Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau.

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ và cho vay

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục để lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài trên cơ sở chứng từ thực tế phát sinh, nhưng tối đa không quá 13.800.000 đồng/lao động (mười ba triệu tám trăm nghìn đồng trên một lao động).

2. Hỗ trợ cho lao động vay chi phí xuất cảnh theo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài ti đa không quá 110.000.000 đông/lao động (một trăm mười triệu đồng trên một lao động).

3. Cho vay không quá 100.000.000 đồng/hộ (một trăm triệu đồng trên một hộ) đối với các hộ dân đang sinh sống trong Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện chính sách theo quy định khoản 2, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016 - 2020, phần còn lại sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ.

2. Đối tượng xuất khẩu lao động khác thì sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết này.

3. Sử dụng ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho các đối tượng vay vốn theo quy định của Nghị quyết này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- y ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ các hộ Làng nghề Công viên Văn hóa Mũi Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ các hộ Làng nghề Công viên Văn hóa Mũi Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ các hộ Làng nghề Công viên Văn hóa Mũi Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ các hộ Làng nghề Công viên Văn hóa Mũi Cà Mau

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực