Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh đầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 4420/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho hai dự án GCF và FMCR nguồn ngân sách tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho hai dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (viết tắt là dự án GCF) và hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là dự án FMCR) từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh quản lý
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: tỷ đồng

TT

Danh mục dự án

Nhà tài trợ

Thời gian BĐ-KT

Loại ODA

TỔNG VỐN DỰ ÁN
 (Theo Quyết định phê duyệt)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao

Kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi điều chỉnh, bổ sung

Đề xuất kế hoạch năm 2019

 

 

Số Quyết định
(ngày/tháng/năm)

Tổng

Vốn đối ứng

 

 

Vốn NN (VNĐ)

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam

GCF

2017-2021

 Không hoàn lại

 935/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2018;
2963/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018

 32.992

8.332

24.660

4.976

8.332

 

 

2

Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

WB

2018-2023

 Vay

 1968/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018

443.569

98.693

344.876

 

12.000

2.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh đầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh đầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh đầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh đầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế

            • 09/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực