Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND phê chuẩn nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND nguyên tắc phân cấp quản lý tài sản nhà nước đã được thay thế bởi Nghị quyết 309/2010/NQ-HĐND phân cấp quản lý nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND nguyên tắc phân cấp quản lý tài sản nhà nước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 210/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN NGUYÊN TẮC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp và Thông tư số 202/2006/QĐ-TTg">112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7917/UBND-TM ngày 30/11/2007 về việc ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn nguyên tắc việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

- UBND tỉnh thống nhất quản lý tài sản nhà nước và ban hành quy định phân cấp cụ thể cho các cấp, các ngành theo đúng quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước và phù hợp với năng lực quản lý của các cấp, các ngành.

- Những nội dung nào UBND tỉnh có thẩm quyền phân cấp và phân cấp để quản lý và sử dụng tài sản có hiệu quả cao thì sẽ tiến hành phân cấp toàn diện và hợp lý cho các ngành, các cấp.

Điều 2: Giao cho UBND tỉnh căn cứ quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Nghị quyết này để quy định cụ thể việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 210/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND nguyên tắc phân cấp quản lý tài sản nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND nguyên tắc phân cấp quản lý tài sản nhà nước
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 210/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND nguyên tắc phân cấp quản lý tài sản nhà nước

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 210/2007/NQ-HĐND nguyên tắc phân cấp quản lý tài sản nhà nước