Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND về Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND hỗ trợ công chức tiếp nhận trả kết quả một cửa liên thông Vĩnh Phúc


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/2015/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Trên cơ sở Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 8/12/2015 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông (sau đây gọi là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) các cấp giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức phụ cấp

a) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, của UBND huyện, thành, thị được hưởng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tư pháp - hộ tịch được hưởng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng; các lĩnh vực khác được hưởng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2020.

3. Kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các S
, ban, ngành đoàn thể cấp tnh;
- TTHU, UBND,
UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;

- Báo VP, Đài PTTHVP, Cổng TTGTĐT, TT Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu210/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND hỗ trợ công chức tiếp nhận trả kết quả một cửa liên thông Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND hỗ trợ công chức tiếp nhận trả kết quả một cửa liên thông Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu210/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýHoàng Thị Thúy Lan
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND hỗ trợ công chức tiếp nhận trả kết quả một cửa liên thông Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND hỗ trợ công chức tiếp nhận trả kết quả một cửa liên thông Vĩnh Phúc

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực