Nghị quyết 210/NQ-HĐND

Nghị quyết 210/NQ-HĐND năm 2015 thành lập thôn, bản, khu phố mới trên cơ sở sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2015 thành lập thôn bản khu phố mới trên cơ sở sáp nhập thôn bản Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP MỘT SỐ THÔN, BẢN, KHU PHỐ THUỘC HUYỆN VÂN ĐỒN, HẢI HÀ VÀ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII-KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3684/TTr-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v sáp nhập một số thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái”; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 06/7/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập một số thôn, bản, khu phố mới trên cơ sở sáp nhập một số thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái cụ thể như sau:

1. Thành lập thôn mới thuộc địa bàn xã Ngọc Vừng, Thắng Lợi thuộc huyện Vân Đồn:

1.1 Thành lập thôn Bình Hải.

Với diện tích 1.515,5 ha, dân số 48 hộ và 199 nhân khẩu (trên cơ sở sáp nhập thôn Bình Ngọc và thôn Ngọc Hải thuộc xã Ngọc Vừng).

Sau khi thành lập thôn Bình Hải thì xã Ngọc Vừng có 3 thôn.

1.2. Thành lập thôn Cống Đông.

Với diện tích 2.239,78 ha, dân số 76 hộ với 312 nhân khẩu (trên cơ sở tách toàn bộ những hộ dân có nhà ở và thường xuyên sinh sống ở đảo Cống Đông thuộc thôn 1 của xã Thắng Lợi).

1.3. Thành lập thôn Cống Tây.

Với diện tích 179,07 ha, dân số 100 hộ với 408 nhân khẩu (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ những hộ dân còn lại của thôn 1 trên đảo Cống Tây với các hộ dân hiện đang sinh sống thường xuyên của thôn 2 từ Đầu Mỏ - đầu đảo Cống Tây đến nhà bà Tô Thị Thanh thuộc thôn 2 của xã Thắng Lợi).

1.4. Thành lập thôn Quyết Thắng.

Với diện tích 33,68 ha, dân số 110 hộ với 429 nhân khẩu (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ những hộ còn lại của thôn 2 - từ nhà ông Nguyễn Văn Khang đến Nhà văn hóa thôn 3 - hết thôn 3).

1.5. Thành lập thôn Thi Đua.

Với diện tích 89,47 ha, dân số 133 hộ với 495 nhân khẩu (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thôn 4 và thôn 5 của xã Thắng Lợi).

Sau khi thành lập các thôn: Cống Đông, Cống Tây, Quyết Thắng, Thi Đua thì xã Thắng Lợi có 4 thôn.

2. Thành lập bản mới thuộc địa bàn xã Quảng Đức huyện Hải Hà:

Thành lập bản Pò Hèn.

Với diện tích 750 ha, dân số 25 hộ với 81 nhân khẩu (trên cơ sở sáp nhập bản Bảo Lâm và bản Pò Hèn).

Sau khi thành lập bản Pò Hèn thì xã Quảng Đức có 15 thôn, bản.

3. Thành lập thôn, khu phố thuộc địa bàn phường Trần Phú, xã Hải Đông thuộc thành phố Móng Cái:

3.1. Thành lập Khu phố 1.

Với diện tích 65,1 ha, dân số 449 hộ với 1.431 nhân khẩu. Trên cơ sở sáp nhập một phần khu 4 (gồm toàn bộ cụm dân cư khu vực Vàng Lầy thuộc khu phố 4) vào khu phố 1.

3.2. Thành lập Khu phố 3.

Với diện tích 26,0 ha, dân số 322 hộ với 1.148 nhân khẩu. Trên cơ sở sáp nhập số hộ dân còn lại của khu phố 4 (toàn bộ cụm dân cư khu vực Trường THCS & THPT Chu Văn An thuộc khu phố 4) vào khu phố 3.

Sau khi thành lập Khu phố 1, Khu phố 3 thì phường Trần Phú có 3 khu phố.

3.3. Thành lập Thôn 2.

Với diện tích 228,1 ha, dân số 138 hộ với 588 nhân khẩu (Trên cơ sở sáp nhập thôn 1 vào thôn 2 thuộc xã Hải Đông).

Sau khi thành lập Thôn 2 thì xã Hải Đông có 10 thôn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp (b/c);
- Thường trực: TU,HĐND,UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Vp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện,tx,tp;
- LĐ/CV Vp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, PC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu210/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2015 thành lập thôn bản khu phố mới trên cơ sở sáp nhập thôn bản Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2015 thành lập thôn bản khu phố mới trên cơ sở sáp nhập thôn bản Quảng Ninh
                Loại văn bảnNghị quyết
                Số hiệu210/NQ-HĐND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
                Người kýNguyễn Văn Đọc
                Ngày ban hành15/07/2015
                Ngày hiệu lực15/07/2015
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật9 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2015 thành lập thôn bản khu phố mới trên cơ sở sáp nhập thôn bản Quảng Ninh

                        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2015 thành lập thôn bản khu phố mới trên cơ sở sáp nhập thôn bản Quảng Ninh

                        • 15/07/2015

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 15/07/2015

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực