Nghị quyết 210/NQ-HĐND

Nghị quyết 210/NQ-HĐND năm 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/NĐ-CP về biên giới đất liền Việt Nam">43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất lin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác định chiều sâu vành đai biên gii dưới 100m những đoạn biên gii đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang

1. Đoạn biên giới từ mốc 304/8 thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành đến mốc 304/6 thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành dài khoảng 1.072m: Xác định chiều sâu vành đai từ 30m đến dưới 100m tính từ đường biên giới đến bBắc sông Giang Thành, được giới hạn bởi 02 (hai) biển báo vành đai biên giới.

2. Đoạn biên giới từ mốc 301 thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành đến vị trí dự kiến cắm mốc 296 thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (góc vuông, có tọa độ 64184 - 61102) dài khoảng 5.880m: Xác định chiều sâu vành đai từ 50m đến dưới 100m, tính từ đường biên giới hiện quản (kênh 79) đến bờ Bắc kênh Vĩnh Tế, được giới hạn bởi 06 (sáu) biển báo vành đai biên giới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với 02 đoạn biên giới có chiều sâu vành đai dưới 100m quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 210/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 210/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Đặng Tuyết Em
Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 210/NQ-HĐND 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang

  • 22/04/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực