Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011 do Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất đã được thay thế bởi Nghị quyết 261/2011/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 211/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số: 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số: 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số: 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số: 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 1975/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011; Báo cáo thẩm tra số: 43 /BC- KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011 như nội dung Tờ trình số: 1975/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hữu Bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 211/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 211/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 211/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 211/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Văn Hữu Bằng
Ngày ban hành 12/12/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 211/2010/NQ-HĐND Thông qua bảng giá các loại đất