Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QU
NG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/2015/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới">09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Sau khi xem xét Tờ trình 3568/TTr-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về cơ chế chính sách nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020”; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 06/7/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

- Nội dung hỗ trợ:

+ Chương trình phòng chống mại dâm;

+ Chương trình phòng chống ma túy;

+ Chương trình phòng chống mua bán người;

+ Chương trình phòng chống tội phạm.

- Mức hỗ trợ: Tối thiểu 0,3%/năm trong tổng chi thường xuyên từ ngân sách của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- UB các Vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, TP, CA;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, PC3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 213/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 213/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 213/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 213/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh

  • 15/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực