Nghị quyết 215/NQ-HĐND

Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua đối tượng khách được mời cơm để thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 215/NQ-HĐND 2019 đối tượng khách được mời cơm chế độ chi tiếp khách tỉnh Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỐI TƯỢNG KHÁCH ĐƯỢC MỜI CƠM ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 31, Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 199 /TTr.UBND ngày 18 tháng 11năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua đối tượng khách được mời cơm để thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đối tượng khách được mời cơm để thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức Hội ở Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Khách là nguyên Lãnh đạo các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương và địa phương.

3. Khách là cá nhân hoặc đoàn đại biểu lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số;

4. Các đoàn khách là lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đến quan hệ, giúp đỡ, ủng hộ làm công tác xã hội từ thiện, cứu nạn, cứu hộ;

5. Khách đến tham dự các cuộc đại hội, hội nghị, hội thảo quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

6. Ngoài các đoàn khách quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều này, trường hợp xét thấy cần thiết phải mời cơm thân mật thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định việc tiếp khách, nhưng phải sắp xếp trong dự toán được giao và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, MTTQVN Tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND - UBND huyện, TX, TP;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu215/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực06/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(30/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 215/NQ-HĐND 2019 đối tượng khách được mời cơm chế độ chi tiếp khách tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 215/NQ-HĐND 2019 đối tượng khách được mời cơm chế độ chi tiếp khách tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu215/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýBùi Văn Nghiêm
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực06/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (30/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 215/NQ-HĐND 2019 đối tượng khách được mời cơm chế độ chi tiếp khách tỉnh Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 215/NQ-HĐND 2019 đối tượng khách được mời cơm chế độ chi tiếp khách tỉnh Vĩnh Long

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực