Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/2018/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT VÀ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng;

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, đề tài khoa học công nghệ được xét tặng và nhận giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nng.

b) Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nng

2. Về mức chi

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Về nguồn kinh phí thực hiện

a) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm;

b) Nguồn kinh phí khác gồm kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hp pháp khác huy động từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tđại biểu và đại biu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Đại biểu HĐNDTP, Đoàn ĐBQHTP;
- UBND TP, UBMTTQVN TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận ủy, huyện ủy, UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Báo ĐN, Báo CAĐN, Đài PTTHĐN, TTTHVN tại ĐN;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT VÀ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng )

STT

Nội dung chi

Mức chi

Ghi chú

1

Giải thưởng (đồng/giải)

 

Số lượng các giải thưởng thực hin theo quy định ti Thể l(hoặc Điều lệ) tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyt; đảm bảo không vưt dự toán được giao hằng năm

a

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

 

-

Giải Nhất

40,000,000

-

Giải Nhì

32,000,000

-

Giải Ba

24,000,000

-

Giải Khuyến khích

8,000,000

b

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

 

-

Giải Đc bit

16,000,000

-

Giải Nhất

12,000,000

-

Giải Nhì

8,000,000

-

Giải Ba

6,400,000

-

Giải Khuyến khích

4,000,000

2

Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng

 

a

Thuê chuyên gia đọc, góp ý phân loại, đánh giá khảo nghiệm giải pháp, công trình, đề tài dự thi (đồng/công trình, giải pháp, đề tài)

1,500,000

 

b

Họp Hội đồng giám khảo (đồng/người/buổi)

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

500,000

 

-

y viên, thư ký

300,000

 

3

Chi thù lao cho thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký trong thời gian tổ chức Hội thi, Cuộc thi (đồng/người/tháng)

 

 

a

Ban Tổ chức

300,000

 

b

Ban Thư ký

200,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu216/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu216/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng

            • 19/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực