Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bổ sung tỷ lệ (%) trích để lại của chợ và ban quản lý cửa khẩu Móng Cái do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình đã được thay thế bởi Nghị quyết 173/2014/NQ-HĐND thu các khoản phí lệ phí Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2007/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM; PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CỦA MỘT SỐ LOẠI CHỢ VÀ BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU MÓNG CÁI 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí”; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 5572/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng; Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bổ sung; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ, Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ, Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng như Phụ lục 1;

- Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm như Phụ lục 2;

- Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm như Phụ lục 3;

- Tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái và một số loại chợ như Phụ lục 4;

Điều 2. Tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ quy định tại Nghị quyết này thay thế cho tỷ lệ phí chợ quy định tại mục 4 phần A Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng chợ loại II thuộc các huyện vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tỷ lệ (%) để lại chợ loại I khu vực các huyện tối đa không quá 80%, chợ loại II khu vực thị xã không quá 85%.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ và Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh;

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/12/2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC 1

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của HĐND tỉnh)

1. Mức thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng như sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THU LỆ PHÍ

Đ.vị tính

Mức thu

I

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu đối với nhà ở và trường hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

 

 

 

- Đối với tổ chức

- Đối với cá nhân

đ/giấy

đ/giấy

500.000

100.000

2

Cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trong các trường hợp:

- Nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nay chủ sở hữu đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp.

- Nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở mà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Luật nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở.

đ/giấy

50.000

II

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

 

 

1

Cấp lần đầu

- Đối với tổ chức

- Đối với cá nhân

 

đ/giấy

đ/giấy

 

500.000

500.000

2

Cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi

- Đối với tổ chức

- Đối với cá nhân

 

đ/giấy

đ/giấy

 

50.000

50.000

2. Đối tượng nộp lệ phí, đơn vị thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Đối tượng thu lệ phí: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức và cá nhân.

3. Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị làm nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Đơn vị thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số lệ phí thu được để phục vụ cho công tác, số còn lại 50% nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

 

PHỤ LỤC 3

PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của HĐND tỉnh)

1. Mức thu Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm như sau:

STT

CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP PHÍ

Mức thu
(đồng/trường hợp)

1

Cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết (Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)

30.000

b) Đối tượng nộp phí, đơn vị thu Phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm.

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và được cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin.

- Đối tượng thu phí:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm cho các tổ chức và cá nhân.

3. Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị làm nhiệm vụ thu Phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm.

- Đơn vị thu phí được trích để lại 70% trên tổng số phí thu được để phục vụ cho công tác, số còn lại 30% nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

 

PHỤ LỤC 4

TỶ LỆ % TRÍCH ĐỂ LẠI CHO BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU MÓNG CÁI VÀ MỘT SỐ LOẠI CHỢ
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của HĐND tỉnh)

STT

TÊN PHÍ, LỆ PHÍ

Tỷ lệ (%)

I

Phí chợ

 

1

Chợ loại I

 

 

- Thuộc khu vực thành phố

Tối đa không quá 60%

 

- Thuộc khu vực thị xã

Tối đa không quá 70%

 

- Thuộc khu vực các huyện

Tối đa không quá 80%

2

Chợ loại II

 

 

- Thuộc khu vực thành phố

Tối đa không quá 80%

 

- Thuộc khu vực thị xã

Tối đa không quá 85%

 

- Thuộc khu vực các huyện

 

 

+ Đồng bằng, trung du

Tối đa không quá 85%

 

+ Miền núi

Tối đa không quá 90%

 

+ Vùng khó khăn (thu không đủ chi)

Tối đa không quá 100%

3

Chợ loại III

 

1

Thuộc phường, thị trấn quản lý

Tối đa không quá 35%

2

Thuộc xã quản lý

Tối đa không quá 50%

II

Các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh do Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái thu

85%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu22/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýNguyễn Duy Hưng
     Ngày ban hành15/12/2007
     Ngày hiệu lực25/12/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình