Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 4880/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các đối tượng sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Các cá nhân khác tham gia vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội do các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này tổ chức.

Điều 2. Nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Các quy định khác

Các nội dung khác về kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp không quy định tại Nghị quyết này, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát:

Thanh toán công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi công tác, phương tiện phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

2

Chi tổ chức hội nghị

a

Chi tổ chức hội nghị

b

Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, được chi thêm một số khoản sau:

 

 

 

 

 

Chủ trì cuộc họp

đồng/người/cuộc họp

120.000

100.000

80.000

 

Thành viên tham dự cuộc họp

đồng/người/cuộc họp

60.000

50.000

40.000

 

Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

đồng/bài viết

400.000

300.000

100.000

3

Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có)

đồng/báo cáo (thẩm định, tư vấn)

700.000

 

 

4

Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội (ngoài chế độ công tác phí)

 

 

 

 

 

Thành viên chính thức

đồng/người/ngày

90.000

70.000

60.000

 

Thành viên khác

đồng/người/ngày

60.000

50.000

40.000

5

Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội

 

 

 

 

 

Báo cáo kết quả giám sát

đồng/báo cáo

700.000

500.000

100.000

 

Báo cáo kết quả phản biện

đồng/báo cáo

900.000

700.000

150.000

6

Các khoản chi khác

Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện XH được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýVõ Thành Hạo
       Ngày ban hành05/12/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội Bến Tre

           • 05/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực