Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh Vũng Tàu đã được thay thế bởi Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2017/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (gọi tắt là Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND)

“3. Các nội dung khác liên quan đến giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp, và các quy định hiện hành”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tên, mức giá một số dịch vụ quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND

Stt Nghị quyết số 49/2017/ NQ-HĐND

Tên dịch vụ

Mức giá quy định tại Nghị quyết số 49/2017/NQ- HĐND (đồng)

Mức giá quy định tại Nghị quyết này (đồng)

94

Chọc hút tủy làm tủy đồ, bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

523.000

523.000

Chọc hút tủy làm tủy đồ sử dụng máy khoan cầm tay

 

2.353.000

105

Đặt nội khí quản

1.113.000

555.000

205

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm (Ghi chú: Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế)

79.600

79.600

344

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

700.000

1.082.000

345

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

960.000

2.041.000

346

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

960.000

2.317.000

347

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

515.000

602.000

348

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

4.200.000

505.000

349

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

485.000

1.761.000

350

Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

200.000

1.401.000

351

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

180.000

696.000

744

Soi cổ tử cung

6.180.000

58.900

745

Soi ối

1.260.000

45.900

1804

Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

67.200

182.000

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những bệnh nhân nhập viện điều trị trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì vẫn áp dụng mức giá cũ tại Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, gồm:

a) Khoản 3 Điều 2;

b) Mục có số thứ tự số 94, 105, 205, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 744, 745 và 1804 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2017/NQ- HĐND.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2018
Ngày hiệu lực30/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh Vũng Tàu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
       Ngày ban hành20/07/2018
       Ngày hiệu lực30/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh Vũng Tàu