Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật H trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1984/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một s chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thng nhất của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Hà Nam với các nội dung chính sau đây:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số nội dung hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ DNNVV.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí xác định DNNW theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Riêng chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, đối tượng áp dụng là các DNNVV có dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghệ cao có thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đầu tư sản xuất kinh doanh;

b) Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp;

c) Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV.

d) Nghị quyết này không áp dụng đối với DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước; DNNVV thuê mặt bằng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng từ nguồn vn ngân sách.

3. Nội dung hỗ trợ.

3.1. Hỗ trợ thủ tục hành chính.

a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Hỗ trợ về việc hoàn thiện hồ sơ đối với các thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đăng ký chứng chỉ hành nghề;

c) DNNVV được lựa chọn thực hiện đồng thời 02 thủ tục (đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký khắc con dấu) tại một nơi duy nhất là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (Bộ phận đăng ký kinh doanh).

3.2. Hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất

a) Hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm chi phí thuê hạ tầng, tiền thuê đất theo hình thức trả tin thuê đất hàng năm và phí sử dụng hạ tầng) nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng cho 01 dự án/năm, được xác định theo giá mà nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp thuê. Thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hp đồng thuê mặt bằng với nhà đầu tư hạ tầng;

b) Hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất quy định tại tiết a, điểm 3.2, khoản 3 điều này được thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với DNNVV. Số tiền bù giá được trừ vào tiền thuê đất mà nhà đầu tư hạ tầng phải nộp hàng năm hoặc được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh;

c) Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho đơn vị kinh doanh hạ tầng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng.

3.3. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

a) DNNVV khi cử học viên tham gia các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo;

b) DNNVV được miễn chi phí khi tham gia các phiên giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức.

3.4. Hỗ trợ thông tin, tư vấn

a) Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thông tin kinh tế xã hội của tỉnh được cập nhật hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm;

- Bản đồ tổng thể các đồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Bảng giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh;

- Danh mục và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh;

- Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh;

- Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp;

- Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

b) DNNVV được hỗ trợ miễn phí tư vấn pháp luật tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

3.5. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

b) Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí cho DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp; hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

c) Các cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành của tỉnh hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

3.6. Hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường

a) DNNVV được miễn phí quảng bá sản phẩm khi tham gia công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước thông qua các hoạt động truyền thông trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức;

b) DNNW tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành được hỗ trợ tư vấn xây dựng các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá các thương hiệu sản phẩm trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; hỗ trợ miễn phí về hoàn thiện hồ sơ đối với thủ tục chứng nhận chất lượng sản phẩm của DNNVV khi tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

3.7. Các nội dung hỗ trợ khác đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Nam không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Ch
ính phủ;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- C
ác Bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT; Tài chính; Tư pháp;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực