Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

1. Tại kỳ họp giữa năm 2018:

a) Xem xét báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; về thực hiện ngân sách nhà nước của tỉnh; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

c) Xem xét Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Xem xét báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (như: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo về công tác cải cách hành chính; báo cáo về công tác đảm bảo an toàn giao thông,…);

đ) Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (như báo cáo về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh,…);

e) Xem xét việc thực hiện kết luận chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;

f) Giám sát chuyên đề “về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2018:

a) Xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả năm 2018 nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

c) Xem xét Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Xem xét báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (như: Báo cáo về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; báo cáo về công tác cải cách hành chính; báo cáo về công tác đảm bảo an toàn giao thông,…);

đ) Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (như: báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh,…);

e) Xem xét việc thực hiện kết luận chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;

f) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;

g) Giám sát chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình; các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát.

4. Các cơ quan chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

5. Trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh phạm vi, đối tượng giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực