Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2018 về sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2018 sáp nhập và đổi tên gọi các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN GỌI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8802/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tên gọi, quy mô số hộ gia đình, dân số của các thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập và đổi tên gọi được thể hiện ở phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định thành lập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

TÊN GỌI, QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH, SỐ NHÂN KHẨU CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ SAU KHI SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN GỌI
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Huyện Phú Vang

1.1. Thị trấn Phú Đa:

- Tổ dân phố Đức Lam Trung có quy mô 693 hộ, 3.190 nhân khẩu.

- Tổ dân phố Viễn Trình có quy mô 594 hộ, 2.429 nhân khẩu.

- Tổ dân phố Lương Viện có quy mô 521 hộ, 2.378 nhân khẩu.

Thị trấn Phú Đa có 06 tổ dân phố, gồm: Hòa Tây, Hòa Đông, Đức Lam Trung, Trường Lưu, Viễn Trình và Lương Viện.

1.2. Xã Phú Hồ:

- Thôn Đồng Di có quy mô 556 hộ, 2.314 nhân khẩu.

- Thôn Sư Lỗ có quy mô 331 hộ, 1.414 nhân khẩu.

- Thôn Tây Hồ có quy mô 403 hộ, 1.651 nhân khẩu.

Xã Phú Hồ có 03 thôn, gồm: Đồng Di, Sư Lỗ và Tây Hồ.

1.3. Xã Phú Mậu:

- Thôn Lại Ân có quy mô 394 hộ, 1.638 nhân khẩu.

Xã Phú Mậu có 06 thôn, gồm: Tiên Nộn, Vọng Trì, Thanh Vinh, Mậu Tài, Lại Tân và Lại Ân.

1.4. Xã Vinh Phú:

- Thôn Tân Phú có quy mô 292 hộ, 1.464 nhân khẩu.

- Thôn Trừng Hà có quy mô 348 hộ, 1.457 nhân khẩu.

Xã Vinh Phú có 04 thôn, gồm: Mộc Trụ, Trừng Hà, Tân Phú và Nghĩa Lập.

1.5. Xã Vinh Hà:

- Thôn Phường Nhất có quy mô 346 hộ, 1.672 nhân khẩu.

Xã Vinh Hà có 05 thôn, gồm: Phường Nhất, Phường 2, Phường 3, Phường 4 và Phường 5.

1.6. Xã Phú Lương:

- Thôn Lê Xá có quy mô 550 hộ, 2.434 nhân khẩu.

- Thôn Văn Giang có quy mô 455 hộ, 2.028 nhân khẩu.

- Thôn Vĩnh Lương Khê có quy mô 475 hộ, 2.144 nhân khẩu.

Xã Phú Lương có 03 thôn, gồm: Lê Xá, Văn Giang và Vĩnh Lương Khê.

1.7. Xã Phú Xuân:

Chuyển hiện trạng số hộ gia đình và dân số của thôn An Hạ (28 hộ, 156 nhân khẩu) do xã Phú Xuân, huyện Phú Vang đang quản lý sang xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang quản lý.

Xã Phú Xuân có 07 thôn, gồm: Ba Lăng, Quảng Xuyên, Xuân Ổ, Lê Bình, Thủy Diện, Diên Đại và Lộc Sơn; xã Phú Mỹ có 07 thôn, gồm: Mong An, Dưỡng Mong, Vinh Vệ, Phước Linh, An Lưu, Mỹ Lam và An Hạ.

2. Huyện Phong Điền

- Thôn Vĩnh Xương, xã Điền Môn có quy mô 320 hộ và 1.421 nhân khẩu.

Xã Điền Môn có 03 thôn, gồm: Kế Môn 1, Kế Môn 2 và Vĩnh Xương.

3. Huyện A Lưới

3.1. Xã Hương Lâm:

- Thôn Cưr Xo có quy mô 170 hộ, 667 nhân khẩu.

Xã Hương Lâm05 thôn, gồm: Cưr Xo, Ka Nôn 1, Ka Nôn 2, Ba Lạch và Liên Hiệp.

3.2. Xã Hồng Hạ:

- Thôn Pa Ring - Cân Sâm có quy mô 130 hộ, 530 nhân khẩu.

- Đổi tên gọi thôn Căn Tôm thành thôn Cân Tôm.

Xã Hồng Hạ có 04 thôn, gồm: Pa Ring - Cân Sâm, Cân Tôm, Pa Hy và A Rom.

3.3. Xã Sơn Thủy:

Thôn Vinh Lợi có quy mô 194 hộ, 745 nhân khẩu.

Xã Sơn Thủy06 thôn, gồm: Vinh Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Lộc và Quảng Hợp.

3.4. Xã Nhâm:

- Thôn KLeng A Bung có quy mô 149 hộ, 599 nhân khẩu.

- Thôn Âr Kêu Nhâm có quy mô 167 hộ, 658 nhân khẩu.

- Thôn A Hươr Pa E có quy mô 107 hộ, 442 nhân khẩu.

- Thôn Âr Bả Nhâm có quy mô 149 hộ, 649 nhân khẩu.

Xã Nhâm có 04 thôn, gồm: KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E và Âr Bả Nhâm.

3.5. Xã Hồng Quảng:

- Thôn Pi Ây 1 có quy mô 205 hộ, 748 nhân khẩu.

- Thôn Pi Ây 2 có quy mô 180 hộ, 638 nhân khẩu.

- Đổi tên gọi thôn Pa Đu thành thôn Pất Đuh.

Xã Hồng Quảng có 04 thôn, gồm: A Lưới, Pi Ây 1, Pi Ây 2 và Pất Đuh.

3.6. Xã Hồng Trung:

- Thôn Ta Ay Ta có quy mô 200 hộ, 714 nhân khẩu.

- Thôn A Niêng Lê Triêng 1 có quy mô 206 hộ, 755 nhân khẩu.

- Thôn Đụt Lê Triêng 2 có quy mô 169 hộ, 627 nhân khẩu.

Xã Hồng Trung có 03 thôn, gồm: Ta Ay Ta, A Niêng Lê Triêng 1 và Đụt Lê Triêng 2.

3.7. Xã Hồng Vân:

Thôn Ta Lo A Hố có quy mô 98 hộ, 393 nhân khẩu.

Xã Hồng Vân có 05 thôn, gồm: Kê, Ca Cú 1, Ca Cú 2, A Năm và Ta Lo A Hố.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2018 sáp nhập và đổi tên gọi các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2018 sáp nhập và đổi tên gọi các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2018 sáp nhập và đổi tên gọi các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2018 sáp nhập và đổi tên gọi các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực