Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bất thường) đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 04 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau, gồm:

1. Dự án Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển Sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng.

2. Dự án xây dựng Kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây kết hợp xây dựng khu tái định cư (đoạn từ Cống Sào Lưới đến Bắc Cống Đá Bạc và đoạn từ Nam Đá Bạc hướng về Kênh Mới), sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 và nguồn vốn ngân sách tỉnh.

3. Mua sắm xe truyền hình lưu động chuẩn HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

4. Dự án đầu tư xây dựng một số công trình tại các Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, Bồ Đ, Hố Gùi và Khánh Hội, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

(Kèm theo danh mục chi tiết)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bất thường) thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019./.

 

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- C
ác sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

DANH MỤC

DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau)

TT

Danh mục dự án

Nhóm dự án

Đa điểm xây dựng

Quy mô đầu tư

Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)

Nguồn vốn đầu tư

Thi gian thực hiện

Chủ đầu tư

 

TỔNG SỐ

 

 

 

872.752

 

 

 

1

Dự án "Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt l bbiển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển By Háp, tỉnh Cà Mau" sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp

B

Huyện Phú Tân và Huyện Trần Văn Thời

Xây dựng 23,11 km đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm; xây dựng 11 km kè giảm sóng, chống xói lbờ biển, gây bồi, tạo bãi thuộc 02 huyện Phú Tân và Trần Văn Thời

750.000

Nguồn vốn ODA 533,580 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại 100 tỷ đồng và vốn đối ng 116,420 t đng

2019-2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Dự án xây dựng Kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây kết hợp xây dựng khu tái định cư (đoạn từ cống Sào Lưới đến Bắc cống Đá Bạc và đoạn từ Nam Đá Bạc hướng về Kênh Mới)

C

Xã Khánh Hải, Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời

Kè ly tâm tạo bãi (chiều dài 2.000 m); Đê trụ rỗng giảm sóng (chiều dài 500 m); Kè cấu kiện bê tông cốt phi kim, phá sóng (chiều dài 1.200 m)

74.988

Nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2018 (60 tỷ đồng) và nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư trong trung hạn giai đoạn 2016-2020

2018-2019

Ban Qun lý các dự án ODA&NGO tỉnh Cà Mau

3

Mua sắm xe truyền hình lưu động chuẩn HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

C

Thành phố Cà Mau

Xe truyền hình lưu động chuẩn HD

29.876

Nguồn vốn ngân sách tnh bố trí 70% (tương đương 20,7 tđồng) trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Cà Mau và các năm tiếp theo; còn lại đối ứng 30% từ Quỹ Phát triển sự nghiệp ca Đài PT - TH tnh Cà Mau (tương đương 8,976 tỷ đồng)

2020-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

4

Dự án đầu tư xây dựng một số công trình tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, Bồ Đề, Hố Gùi và Khánh Hội

C

Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời; xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển; xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi; xã Khánh Hội, huyện U Minh.

- Sửa chữa cầu trạm Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc.

- Xây dựng mới bờ kè, cầu trạm, phòng kiểm chứng, bốt gác, nhà để ca nô, thiết bị Trạm Kiểm soát Biên phòng Bồ Đ.

- Xây dựng mới bờ kè Trạm Kiểm soát Biên phòng Hố Gùi.

- Sửa cha, ci tạo, mrộng Trạm Kiểm soát Biên phòng Khánh Hội.

17.888

Nguồn vốn ngân sách tnh thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Cà Mau và các năm tiếp theo

2019-2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(11/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (11/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực