Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Văn bản số 2653/BNV-CQĐP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Nhập toàn bộ 10,28 km2 diện tích tự nhiên và 2.222 người của xã Kim Sơn, huyện Định Hóa với toàn bộ 12,59 km2 diện tích tự nhiên và 2.615 người của xã Kim Phượng, huyện Định Hóa để thành lập xã Kim Phượng, huyện Định Hóa có diện tích tự nhiên 22,87 km2, quy mô dân số 4.837 người.

2. Nhập toàn bộ 2,37 km2 diện tích tự nhiên và 2.904 người của phường Lương Châu, thành phố Sông Công với toàn bộ 8,29 km2 diện tích tự nhiên và 2.724 ngưi của xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công để thành lập phường Châu Sơn, thành phố Sông Công có diện tích tự nhiên 10,66 km2, quy mô dân số 5.628 ngưi.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2021 trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban ca Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đi biểu Hi đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH t
nh;
- UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên;
- Các đại biểu HĐND t
nh khóa XIII;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- LĐVP HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TT t
nh;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýBùi Xuân Hòa
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Thái Nguyên

            • 23/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực