Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 thông qua dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2019 (bao gồm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa các trường hợp dưới 10ha). (kèm Phụ lục I).

2. Danh mục bổ sung các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha). (kèm Phụ lục II).

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích đất dự án (ha)

Diện tích đất đăng ký thu hồi năm 2019 (ha)

Vốn ngân sách

Vốn ngoài ngân sách

Thời gian thực hiện dự án

Ghi chú

Tổng số

Diện tích đất trồng lúa (ha)

Tổng số

Diện tích đất trồng lúa (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Quận Ninh Kiều

 

 

227.82

50.08

14.92

 

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới Hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9)

Công ty TNHH GD Land; Công ty Công ty Cadico

Phường An Hòa

 

 

1.6

 

 

Quyết định số 262/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 18/02/2019 của Ngân hàng Thương mạiCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - CN. Cần Thơ, số tiền ký quỹ 9,3 tỷ đồng)

2019 - 2023

 

2

Khu Đô thị mới phường An Bình (khu 2)

Công ty Công ty Đầu tư Hải Phát; Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP; Công ty CP Đầu tư Đại Đông Á

Phường An Bình

58.4

9.93

5.0

 

 

Quyết định số 175/QĐ- UBND ngày 21/01/2019 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 30/5/2019 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đô Thành, số tiền ký quỹ: 12,74 tỷ đồng)

2019 - 2021

 

3

Khu Đô thị mới phường An Bình (khu 1)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát; Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP; Công ty CP Đầu tư Đại Đông Á

Phường An Bình

164.3

40.15

5.0

 

 

Quyết định số 3297/QĐ- UBND ngày 12/12/2018 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 30/5/2019 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đô Thành, số tiền ký quỹ: 16,68 tỷ đồng)

2019 - 2022

 

4

Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao quận Ninh Kiều

Sở Xây dựng

Phường Xuân Khánh

4.5

 

2.40

 

Sở KH&ĐT cân đối bố trí vốn trong 06 tháng cuối năm 2019

 

 

Công văn số3971/UBND- XDĐT ngày 23/11/2018 của UBND thành phố và Thông báo số 26/TB- VPUB ngày 26/3/2019 của Văn phòng UBND thành phố

5

Khu Đô thị mới cồn Khương

Liên danh Công ty Cổ phần 216 và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest

PhườngCái Khế

 

 

0.30

 

 

Quyết định số 790/QĐ- UBND ngày 2/4/2019 của UBND thành phố Cần Thơ (Ủy nhiệm chi ngày20/6/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hai Bà Trưng, số tiền ký quỹ: 2,92 tỷ đồng)

2019 - 2023

 

6

Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và nhà  ở Rivera Park Cần Thơ

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

Phường Cái Khế

0.62

 

0.62

 

 

Công văn số 4173/UBND- XDĐT ngày 07/12/2018 và Công văn số 888/UBND- XDĐT ngày 22/3/2019 của UBND TP. Cần Thơ

2019 - 2021

Áp dụng theo khoản 60 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

II

Quận Bình Thủy

 

 

101.56

23.70

18.72

0.40

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới Hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9)

Công ty TNHH GD Land; Công ty CP Cadico

Phường An Thới

30.04

5.30

4.0

 

 

Quyết định số 262/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 18/02/2019 của Ngân hàng Thương mạiCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - CN. Cần Thơ, số tiền ký quỹ 9,3 tỷ đồng)

2019 - 2023

 

2

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Cần Thơ

Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố

Phường Long Tuyền

7.72

0.40

7.72

0.40

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND TPCT (bố trí vốn 50 tỷ đồng)

 

2018-2020

Quyết định số 2269/QĐ- UBND ngày 31/8/2018 và Quyết định số 2401/QĐ- UBND ngày 24/9/2018 của UBND TPCT

3

Khu Đô thị mới cồn Khương

Liên danh Công ty Cổ phần 216 và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest

Phường Bùi Hữu Nghĩa

50.9

18.0

5.00

 

 

Quyết định số 790/QĐ- UBND ngày 2/4/2019 của UBND thành phố Cần Thơ (Ủy nhiệm chi ngày 20/6/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triểnViệt Nam - CN Hai Bà Trưng, số tiền ký quỹ: 2,92 tỷ đồng)

2019 - 2023

 

4

Khu Đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4)

Công ty TNHH MTV Phạm Trí và Công ty Cổ phần Cadico

Phường Bình Thủy

12.9

 

2.00

 

 

Quyết định số 1180/QĐ- UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Cần Thơ (Phiếu chuyển khoản ngày14/6/2019 của Ngân hàngTMCP Phương Đông - PGD Nguyen Thai Binh, số tiền ký quỹ: 4,7 tỷ đồng)

2019 - 2022

 

III

Quận Cái Răng

 

 

232.26

76.40

20.00

 

 

 

 

 

1

Khu Đô thị mới - Khu 1 (lô số 6C)

Công ty CP Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan

Phường Hưng Thạnh

26.98

4.0

5.0

 

 

Quyết định số 272/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 17/4/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 5 tỷ đồng)

2019 - 2023

 

2

Khu đô thị mới - Khu 3 (lô số 14A)

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức

Phường Phú Thứ

51.32

26.0

5.0

 

 

Quyết định số 867/QĐ- UBND ngày 10/4/2019 của UBND thành phố (Chứng từ giao dịch ngày 24/5/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Định, số tiền ký quỹ: 7,68 tỷ đồng)

2019 - 2023

 

3

Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (RIVERINE CAN THO CITY)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ

Phường Hưng Phú, Phường Phú Thứ

99.86

25.40

5.0

 

 

Quyết định số 3327/QĐ- UBND ngày 14/12/2018 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 29/5/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân, số tiền ký quỹ: 7,68 tỷ đồng)

2019 - 2024

 

4

Khu Đô thị Hải Đăng tại Khu đô thị mới - Khu 2 (Lô số 10)

Cty CP Quản lý bất động sản và Đầu tư Sài Gòn; Cty CP Đầu tư địa ốc Hải Đăng; Cty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng; Công ty CP Quốc Lộc Phát; ông Phạm Quang Hưng

Phường Phú Thứ, Phường Hưng Thạnh

54.1

21.0

5.0

 

 

Quyết định số 271/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 14/6/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 10,64 tỷ đồng)

2019 - 2025

 

IV

Quận Ô Môn

 

 

1.48

0.40

1.48

0.40

 

 

 

 

1

Bến xe khách Ô Môn

Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ

Phường Châu Văn Liêm

0.58

 

0.58

 

 

Quyết định số 697/QĐ- UBND ngày 22/3/2019 của UBND thành phố (Ủy nhiệm chi ngày 4/5/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 598,78 triệu đồng)

2019 - 2020

 

2

Hệ thống cống chống ngập Chợ mới Ô Môn

UBND Q. Ô Môn

Phường Châu Văn Liêm

0.05

 

0.05

 

Quyết định số 6031/QĐ- UBND ngày 14/12/2018 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 3 tỷ đồng)

 

2019 - 2020

Quyết định số 4512/QĐ- UBND ngày 24/8/2018 của UBND Q. Ô Môn

3

Trường Mầm non Anh Đào

UBND Q. Ô Môn

PhườngThới An

0.40

0.1

0.40

0.1

Quyết định số 1993/QĐ- UBND ngày 15/5/2019 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 2,8 tỷ đồng)

 

2019 - 2021

Quyết định số 10014/QĐ- UBND ngày 30/10/2017 của UBND Q.Ô Môn

4

Trường Mẫu giáo Trường Lạc (điểm trung tâm)

UBND Q. Ô Môn

Phường Trường Lạc

0.45

0.3

0.45

0.3

Quyết định số 1993/QĐ- UBND ngày 15/5/2019 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 2,5 tỷ đồng)

 

2019 - 2021

Quyết định số 10015/QĐ- UBND ngày 30/10/2017 của UBND Q.Ô Môn

V

Huyện Cờ Đỏ

 

 

9.13

3.11

3.61

1.61

 

 

 

 

1

Bến xe khách Cờ Đỏ

HTX Hiệp Đoàn- Ba Ngân

Thị trấn Cờ Đỏ

0.61

0.61

0.61

0.61

 

Quyết định số 698/QĐ- UBND ngày 22/3/2019 của UBND thành phố (Yêu cầu chuyển tiền ngày 11/6/2019 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, số tiền ký quỹ: 448,15 triệu đồng)

2019 - 2020

 

2

Khu Dân cư nông thôn mới xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

Công ty TNHH MTV Xây dựng Vạn Phú

Xã Trung Thạnh

8.52

2.5

3.0

1.0

 

Quyết định số 413/QĐ- UBND ngày 21/02/2019 của UBND thành phố (Yêu cầu chuyển tiền ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, số tiền ký quỹ: 1,2 tỷ đồng)

2019 - 2021

 

VI

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

1

Bê tông vùng đê bao kênh cống 11 (từ dãy 3 - Bờ bao)

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Qưới

1.00

1.00

1.00

1.00

Quyết định số 4101/QĐ- UBND ngày 18/12/2018 của UBND H. Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 5,9 tỷ đồng)

 

 

 

VII

Huyện Phong Điền

 

 

0.05

 

0.05

 

 

 

 

 

1

Đường  giao thông nông thôn Càng  Đước  - Vàm Bi (Giáp đường Tỉnh 926).

UBND huyện Phong Điền

Xã Trường Long

0.05

 

0.05

 

Quyết định số2737/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND H. Phong Điền (bố trí vốn 6 tỷ đồng)

 

2019-2020

 

22

Tổng

 

 

573.30

154.69

59.78

3.41

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Vị trí khu đất

Số tờ bản đồ

Số thửa đất

Diện tích (ha)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Quận Cái Răng

 

 

 

1.77

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Ngọc Hiền

P. Tân Phú

04

2788

0.07

Di dời vị trí cửa hàng xăng dầu do bị ảnh hưởng dự án mở rộng đường Võ Nguyên Giáp

2

Chỉnh trang và Phát triển đô thị An Phú

P. Ba Láng

02

4085, 1383, 140,156, 4012, 2636, 2635, 155

1.70

Quyết định chủ trương đầu tư số1349/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND TPCT

II

Huyện Phong Điền

 

 

 

4.92

 

1

Khu Du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng

X. Nhơn Nghĩa

07, 09

2192, 1410, 2193, 2119, 1411, 822, 1412, 821, 1581

4.92

Quyết định chủ trương đầu tư số1810/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND TPCT

3

Tổng

 

 

 

6.69

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 thông qua dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 thông qua dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 thông qua dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 thông qua dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực