Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 180/TTr-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng gồm các nội dung sau:

1. Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây:

- Báo cáo công tác 06 tháng năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo 06 tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế - xã hội; báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019;

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;

- Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây:

- Báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế - xã hội; báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020;

- Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề:

3.1. Giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3.2. Giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh cao Bằng.

3.3. Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020 và Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020.

3.4. Giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Du lịch và kết quả thực hiện triển khai đầu tư về du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019 - 2020.

3.5. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc vùng khó khăn năm 2019 theo các nghị định: Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

3.6. Giám sát công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 - 2019.

3.7. Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 - 2019.

3.8. Giám sát kết quả triển khai, thực hiện phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

3.9. Giám sát kết quả triển khai, thực hiện đầu tư điện lưới nông thôn và nước sinh hoạt vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

         • 12/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực