Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2016 về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2017 Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và số 29/2016/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2016 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

Xét Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 78/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc quản lý, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản

a) Vốn bố trí cho từng dự án

- Dự án đã quyết toán: Bố trí 100% kế hoạch vốn theo số quyết toán.

- Dự án hoàn thành chưa quyết toán: Bố trí 90% kế hoạch vốn so với khối lượng thực hiện.

- Dự án chuyển tiếp: Bố trí theo tiến độ thực hiện.

- Dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020: Bố trí không vượt 90% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2016).

- Dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự kiến bố trí trong trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã có đầy đủ quyết định đầu tư, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án cấp thiết dở dang; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; vốn đối ứng các Chương trình, dự án ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo đúng lộ trình.

- Riêng đối với các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, xét thấy nguyên nhân giải ngân chậm của các dự án chủ yếu là do yếu tố khách quan, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

- Đối với các nguồn vốn phát sinh, bổ sung ngoài kế hoạch được Trung ương giao năm 2017 như: Nguồn vượt thu, nguồn cải cách tiền lương và nguồn sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2017 được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

b) Thứ tự ưu tiên bố trí vốn

- Bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Thu hồi các khoản ứng trước theo quy định.

- Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Bố trí vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Bố trí các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện.

- Sau khi bố trí đủ mức vốn tối thiểu nêu trên, nếu còn nguồn mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2017.

2. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công 4.222,7 tỷ đồng, gồm các nguồn vốn sau:

a) Nguồn ngân sách địa phương 2.934,9 tỷ đồng gồm:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung phân bổ theo tiêu chí, định mức 790,7 tỷ đồng;

- Nguồn thu sử dụng đất 500 tỷ đồng;

- Nguồn xổ số kiến thiết 70 tỷ đồng;

- Nguồn vượt thu năm 2016 là 1.400 tỷ đồng, phân bổ thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2016 và trả nợ vay đến hạn là 329,9 tỷ đồng, còn lại đưa vào cân đối kế hoạch năm 2017 là 1.070,1 tỷ đồng;

- Nguồn tăng thu năm 2015 thực hiện cải cách tiền lương chuyển sang đầu tư 1.500 tỷ đồng, đưa vào cân đối kế hoạch năm 2017 là 470 tỷ đồng;

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua ngân sách tỉnh 21,8 tỷ đồng;

- Vốn sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư 12,3 tỷ đồng.

b) Nguồn ngân sách trung ương 954,2 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn nước ngoài 333,7 tỷ đồng.

3. Phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

a) Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 nguồn ngân sách địa phương tại phụ biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

b) Đối với việc thanh toán nợ 60 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cải cách tiền lương cho dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành (gọi là đường 129), giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát về quy mô đầu tư và nguồn vốn dự án báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến.

c) Đối với phương án phân bổ chi tiết 100 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cải cách tiền lương đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, xã hội: Bố trí 05 tỷ đồng cho dự án Trung tâm giáo dục lao động xã hội; 05 tỷ đồng cho dự án Phòng khám đa khoa Chà Val; 90 tỷ đồng còn lại phân bổ đều cho 18 huyện, thành phố, thị xã, hỗ trợ mỗi địa phương 05 tỷ đồng đầu tư trạm y tế xã, phường, thị trấn và trường mầm non trên địa bàn.

d) Đối với phương án phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn nước ngoài, giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Trung ương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại QN;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Huy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2017 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2017 Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2017 Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2017 Quảng Nam

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực