Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024

Nội dung toàn văn Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND thông ngày bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THỰC HIỆN TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Xét Tờ trình số 8809/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 931/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận thng nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024 kèm theo Tờ trình số 8809/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bao gồm:

1. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phi là đất thương mại dịch vụ.

2. Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Bảng giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác).

4. Bảng giá đất trồng cây lâu năm.

5. Bảng giá đất rừng sản xuất.

6. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản.

Đối với bảng giá các loại đất khác không quy định ở trên, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các địa phương liên tục theo dõi, nắm bắt kịp thời biến động giá đất hoặc khi Chính phủ có điều chỉnh khung giá đất so với quy định hiện hành hoặc các vị trí trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 chưa sát giá đất phổ biến trên thị trường của từng khu vực, địa phương thì xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện ngay trong năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, tính pháp lý, hợp pháp, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, các số liệu đề xuất từng vị trí giá đất trong bảng giá trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo rà soát đầy đủ các quy trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trong việc xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Trường hp cần phải điều chỉnh hoặc bổ sung bảng giá đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án, thống nhất vi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNN;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể t
nh;
- Các s
, ban, ngành thuộc tnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX,TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Lưu VP, KTNS4.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu225/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2019
Ngày hiệu lực17/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND thông ngày bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND thông ngày bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu225/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Ký
        Ngày ban hành07/12/2019
        Ngày hiệu lực17/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND thông ngày bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND thông ngày bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh

            • 07/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực