Nghị quyết 225/NQ-HĐND

Nghị quyết 225/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Phụ lục số 6 và Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết 108/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 225/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC SỐ 6 VÀ PHỤ LỤC SỐ 7 KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 108/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018;

Xét Tờ trình số 205A/TTr-UBND, ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Phụ lục số 6 và Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục số 6 và Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018, như sau:

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào Công viên truyền hình Vĩnh Long, cụ thể:

Tại Phụ lục số 6 kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Nội dung điều chỉnh

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2019

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2020

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên truyền hình Vĩnh Long, cụ thể:

Tại Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Nội dung điều chỉnh

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư công viên với quy mô 4,6838 ha

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư công viên với quy mô 4,75735 ha

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2019

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2020

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu225/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực06/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 225/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 225/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu225/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýBùi Văn Nghiêm
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực06/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 225/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 225/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B Vĩnh Long

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực