Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quận Bình Tân 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Thông tư số 107/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Công văn số 380/STC-CT-KBNN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Liên Sở Tài chính - Cục thuế - Kho bạc Nhà nước thành phố về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận, ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận và qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nhất trí thông qua dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2007:

I. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):

Dự toán tổng thu NSNN năm 2007 là  427,900 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 195,350 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ  52,000 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân 0,500 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 3,500 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất 5,500 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất  150,000 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  9,800 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 4,630 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 6,620 tỷ đồng.

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 118,362 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 55,323 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất  19,760 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 3,500 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  9,800 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,900 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 2,750 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố 24,329 tỷ đồng.

1. Dự toán tổng thu ngân sách cấp quận là 106,902 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 54,163 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất  15,808 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 2,800 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  7,840 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 0,477 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 1,485 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố  24,329 tỷ đồng.

2. Dự toán tổng thu ngân sách cấp phường là 33,437 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1,160 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 3,952 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 0,700 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  1,960 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,423 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 1,265 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách quận 21,977 tỷ đồng.

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007:

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 118,362 tỷ đồng.

Trong đó phân bổ như sau:

- Chi thường xuyên 118,362 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế 19,356 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp y tế  9,576 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 41,180 tỷ đồng.

+ Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 1,700 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp xã hội 2,963 tỷ đồng.

+ Chi quản lý Nhà nước 19,303 tỷ đồng.

+ Chi Đảng, đoàn thể 7,491 tỷ đồng.

+ Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 4,407 tỷ đồng.

+ Chi khác  8,882 tỷ đồng.

+ Dự phòng phí  3,504 tỷ đồng.

1. Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2007 là 106,902 tỷ đồng.

Trong đó:

Chi thường xuyên 106,902 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế  12,980 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế 9,476 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 40,915 tỷ đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 1,500 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 1,757 tỷ đồng.

- Chi quản lý Nhà nước 10,100 tỷ đồng.

- Chi đoàn thể 2,078 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 2,000 tỷ đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách phường 21,977 tỷ đồng.

- Chi khác 1,972 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 2,147 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2007 là 33,437 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế 6,376 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế 0,100 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 0,265 tỷ đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 0,200 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 1,206 tỷ đồng.

- Chi quản lý Nhà nước  9,203 tỷ đồng.

- Chi Đảng, đoàn thể  5,413 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 2,407 tỷ đồng.

- Chi khác 6,910 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 1,357 tỷ đồng.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ngân sách theo Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực13/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quận Bình Tân 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quận Bình Tân 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành06/02/2007
        Ngày hiệu lực13/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quận Bình Tân 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quận Bình Tân 2007

            • 06/02/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực