Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND mức chi giáo dục pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2010/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy banThường vụ Quốc hội về ban hành quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BCTT-KT&NS ngày 03/12/2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua về Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định (Có quy định cụ thể kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

I

Xây dựng và xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

1

Xây dựng đề cương

 

 

Tùy theo quy mô, tính chất và nhiệm vụ của từng Chương trình, đề án

a

Xây dựng đề cương chi tiết

 

 

 

 

- Cấp huyện

Đề cương

500

 

 

- Cấp tỉnh

Đề cương

700

 

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

 

 

 

 

- Cấp huyện

Chương trình, đề án

1.000

 

 

- Cấp tỉnh

Chương trình, đề án

1.300

 

2

Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

a

Chủ tịch hội đồng

Người/buổi

150

 

b

Thành viên hội đồng, thư ký

Người/buổi

100

 

c

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

50

 

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

 

e

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

 

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

Bài viết

200

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

Chi thực hiện đề án, Chương trình, kế hoạch

 

 

 

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên

 

 

 

a

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải cơ sở

 

 

Tuỳ theo trình độ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tính chất nghiệp vụ phức tạp của từng đợt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn

 

- Cấp tỉnh

Người/buổi

200

 

 

- Cấp huyện

Người/buổi

150

 

 

- Cấp xã

Người/buổi

100

 

b

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hòa giải

Tổ/tháng

100

 

c

Thù lao hòa giải

Vụ việc/tổ

150

Căn cứ vào xác nhận của UBND xã về số vụ việc nhận hoà giải của tổ hoà giải cơ sở

2

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60

Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc

3

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

20

Không quá 1 ngày

 

- Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

5

 

4

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

 

 

 

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài):

Ngày

Tối đa 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Ngày

Tối đa 130% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

5

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi

Thực hiện theo quy định của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia

 

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 7 người)

Người/ngày

150

Tối đa không quá 5 ngày

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

Chủ tịch, phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng thi

Người/ngày

150

 

d

Chi giải thưởng

 

 

 

d.1

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

 

 

 

- Giải nhất:

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

1.500

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

750

 

 

- Giải nhì

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

1.000

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

500

 

 

- Giải ba

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

800

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

400

 

 

- Giải khuyến khích

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

500

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

250

 

d.2

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

 

 

 

- Giải nhất:

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

1.000

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

600

 

 

- Giải nhì

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

800

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

500

 

 

- Giải ba

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

600

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

400

 

 

- Giải khuyến khích

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

400

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

200

 

d.3

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

 

 

 

- Giải nhất:

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

800

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

500

 

 

- Giải nhì

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

600

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

400

 

 

- Giải ba

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

400

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

250

 

 

- Giải khuyến khích

 

 

 

 

+ Tập thể

Giải thưởng

300

 

 

+ Cá nhân

Giải thưởng

150

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành09/12/2010
        Ngày hiệu lực19/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định