Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về đặt tên đường phố tại trung tâm huyện Cát Tiên do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND đặt tên đường phố tại trung tâm huyện Cát Tiên Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 08 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ TẠI TRUNG TÂM HUYỆN CÁT TIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3767/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Đề án đặt tên đường phố trung tâm huyện Cát Tiên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII kỳ họp thứ 2 nhất trí đặt 33 tên đường và 10 tên đường dự phòng tại huyện Cát Tiên (kèm theo đề án).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/08/2011
Ngày hiệu lực 10/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND đặt tên đường phố tại trung tâm huyện Cát Tiên Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND đặt tên đường phố tại trung tâm huyện Cát Tiên Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Hoàng Thị Thu Hồng
Ngày ban hành 31/08/2011
Ngày hiệu lực 10/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND đặt tên đường phố tại trung tâm huyện Cát Tiên Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND đặt tên đường phố tại trung tâm huyện Cát Tiên Lâm Đồng

  • 31/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/09/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực