Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Công văn số 8516/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013 và Công văn số 9461/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 11 năm 2012 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét Tờ trình số 3851/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 và Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và Kế hoạch sử dụng vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013; Công văn số 3893/UBND-TM ngày 13 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số liệu xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của tỉnh sử dụng vốn ngân sách với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng vốn ngân sách do địa phương quản lý trong kế hoạch 2013 là 312.900 triệu đồng, bao gồm: (có phụ lục kèm theo)

a) Vốn đầu tư trong cân đối: 297.900 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối theo tiêu chí: 182.900 triệu đồng;

- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.000 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất: 114.000 triệu đồng.

b) Vốn xổ số kiến thiết: 15.000 triệu đồng.

2. Việc phân bổ nguồn vốn do địa phương quản lý trong kế hoạch 2013 được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Phân bổ, bố trí nguồn vốn đầu tư theo đúng tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đã có khối lượng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương; bảo đảm hàng năm trước ngày 20 tháng 5 phải xử lý được ít nhất 30% khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản;

- Tập trung bố trí vốn cho các công trình, dự án đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2012 nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013;

- Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án đang thực hiện hoặc dự án khởi công mới nhưng phải hạn chế tối đa. Dự án khởi công mới phải là dự án thực sự cấp bách, có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức trước ngày 31 tháng 10 năm 2012; phải bảo đảm vốn bố trí cho từng công trình, dự án để hoàn thành từ ngày khởi công đến khi bàn giao đưa vào sử dụng tối đa là 05 năm đối với dự án nhóm B; 03 năm đối với dự án nhóm C;

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ, sau khi có thông báo chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xây dựng phương án phân khai, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban Thẩm tra xem xét thống nhất để thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

b) Về phạm vi sử dụng nguồn vốn:

- Đối với nguồn vốn do tỉnh quản lý: Đầu tư cho các ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh khóa V về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015; đảm bảo tỷ lệ đầu tư 20% cho giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tỷ lệ bố trí 5% hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Bố trí vốn thực hiện các Đề án, Nghị quyết của HĐND tỉnh để hỗ trợ xây dựng y tế cơ sở; các thiết chế văn hóa cơ sở; kiên cố hóa trường lớp học; hỗ trợ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn; đề án giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đối với việc hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn và Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND để xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, phân cấp trực tiếp cho các huyện, thành phố, thị xã quản lý.

- Đối với vốn phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã quản lý:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã phân bổ, bố trí nguồn vốn được tỉnh phân cấp bảo đảm tỷ lệ 20% đầu tư cho giáo dục - đào tạo theo quy định; lồng ghép với nhiều nguồn vốn đầu tư khác để bảo đảm tỷ lệ bố trí 30% vốn đầu tư do địa phương quản lý hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Đối ứng các dự án ODA về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do các huyện làm chủ đầu tư theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Danh mục các chương trình, dự án đầu tư; vốn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án và cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố, thị xã theo các Biểu đính kèm Nghị quyết.

Điều 2. Các giải pháp chủ yếu

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đúng các nguyên tắc về quản lý và phân cấp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; định hướng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh, của các ngành và các huyện, thành phố, thị xã;

- Tiếp tục rà soát lại quy mô, các hạng mục, tiến độ thực hiện, nguồn vốn bố trí đối với các dự án để đảm bảo cân đối được nguồn vốn thực hiện trong thời gian quy định theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư của các dự án, thông báo vốn đến từng hạng mục công trình, từng gói thầu; ưu tiên bố trí vốn cho các hạng mục đã hoàn thành, các hạng mục chuyển tiếp; không bố trí vốn cho các hạng mục mới khi các hạng mục chuyển tiếp chưa bố trí đủ vốn;

- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc kiểm soát phạm vi, mục tiêu, quy mô đầu tư của từng dự án. Người ký quyết định đầu tư không xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối được nguồn vốn để thực hiện dự án, phải chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra.

2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý năm 2013 của tỉnh:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư ngay từ khi được giao kế hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, chỉ đạo các Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để thi công các dự án;

- Các Sở, Ban ngành được phân công làm nhiệm vụ chủ đầu tư phải chủ động thông báo kế hoạch đầu tư của các chương trình, dự án trong kế hoạch năm 2013 của tỉnh cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn, nơi triển khai dự án. UBND các huyện, thành phố, thị xã kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận quản lý, theo dõi và tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển; tổ chức lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư chồng chéo, gây lãng phí vốn đầu tư;

- Tăng cường năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư. Khẩn trương sắp xếp, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý dự án, khắc phục ngay tình trạng một số Sở, Ban ngành cấp tỉnh thành lập nhiều Ban Quản lý dự án nhưng không phát huy hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ;

- Thực hiện phân cấp chủ đầu tư đối với các công trình, dự án triển khai trên phạm vi địa bàn nhiều huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là liên huyện), thì giao các Sở, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Đối với với các dự án nằm trên địa bàn của một huyện, thành phố, thị xã thì giao UBND các huyện, thành phố, thị xã đó làm chủ đầu (trừ các dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao);

- Tiếp tục nâng cao năng lực thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, tổ chức thực hiện và quyết toán công trình, cấp phát vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư các Ban Quản lý dự án;

- Các chủ đầu tư không được thực hiện vượt quá mức kế hoạch vốn được giao, gây nợ đọng xây dựng cơ bản; Trường hợp thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn, hoặc phải điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn xem xét quyết định; đến 31 tháng 12 năm 2013 không giải ngân hết số vốn kế hoạch đã bố trí thì phải chịu trách nhiệm trước HĐND và UBND tỉnh;

- Tiếp tục thực hiện điều chuyển vốn kế hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với các dự án đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013 giải ngân dưới 60% vốn kế hoạch; các dự án đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2013 giải ngân dưới 85% vốn kế hoạch;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác đầu tư. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát đầu tư. Tổ chức tốt công tác giám sát của cộng đồng đối với các hoạt động đầu tư và xây dựng theo đúng quy định;

- Các cấp ngân sách phải chủ động bố trí vốn và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo các điều kiện để được bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

3. Về các cơ chế, chính sách khuyến khích để tổ chức triển khai thực hiện tốt việc khai thác quỹ đất, tăng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất:

- Cho phép các Trung tâm Phát triển quỹ đất được thực hiện thí điểm việc đấu giá đất tại một số khu vực đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng xong phần cơ sở hạ tầng để tạo nguồn thu nhanh, nhằm kịp thời bố trí vốn đầu tư trở lại và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án;

- Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh một số khu đô thị, khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch để chủ động phát triển nguồn quỹ đất, tránh chồng chéo với các khu vực do UBND các địa phương quản lý.

- Giao một số hạng mục cho các doanh nghiệp, các cơ quan của tỉnh đầu tư theo hình thức xã hội hóa để giảm vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, như: ngành điện đầu tư hệ thống cấp điện, ngành nước đầu tư hệ thống cấp nước, rà phá bom mìn.

- Cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh và cấp huyện tổ chức đấu giá các khu đất cho thuê theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý năm 2013. Chủ động vận động thu hút nguồn lực để tiếp tục bổ sung cân đối cho các nhu cầu đầu tư phát triển.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC SỐ I

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2013 DO TỈNH QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Các nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch năm 2012 tỉnh giao

Kế hoạch năm 2013 TW giao

Kế hoạch năm 2013 tỉnh giao

So sánh KH 2013 tỉnh giao /KH 2012 (%)

Ghi chú

 

 

 

 

Tổng cộng

288.900

283.900

312.900

108,31

 

 

I

ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI

273.900

283.900

297.900

108,76

 

 

1

Đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

182.900

182.900

182.900

100,00

 

 

 -

Chi trả vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn

26.660

 

29.160

109,38

Trả nợ theo Văn bản số 1850/STC-QLNS ngày 05/9/2012 của Sở Tài chính

 

 -

Chi hoàn trả các khoản tạm ứng ngân sách

 

 

3.000

 

Hoàn trả tạm ứng năm 2012 của các công trình: Nạo vét khẩn cấp luồng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, nâng cấp cải tạo cụm công trình ngăn mặn Việt Yên - Vĩnh Phước, hỗ trợ GPMB và TĐC công trình thủy lợi Sa Lung

 

 -

Đầu tư trong năm 2013

156.240

 

150.740

96,48

100%

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 + Tỉnh quản lý

93.744

 

90.444

96,48

60%

 

 

 + Phân cấp huyện, thành phố, thị xã quản lý

62.496

 

60.296

96,48

40%

 

2

Hỗ trợ doanh nghiệp công ích

1.000

1.000

1.000

100,00

 

 

3

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

90.000

100.000

114.000

126,67

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 + Tỉnh quản lý

50.000

 

63.700

127,40

Chi tiết tại Biểu số 2

 

 

 + Phân cấp huyện quản lý

40.000

 

50.300

125,75

Chi tiết tại Biểu số 3

 

II

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

15.000

 

15.000

100,00

Dự kiến bố trí lồng ghép CT NTM và thực hiện các ĐA của HĐND tỉnh đã phê duyệt

 

 


PHỤ LỤC SỐ II

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Nguồn vốn đầu tư trong cân đối do tỉnh quản lý

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Nhóm Dự án A/B/C

Mã số dự án

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Đã bố trí đến hết năm 2012

Kế hoạch vốn năm 2013

Ghi chú

 

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Trong đó KH vốn năm 2012

 

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

1.581.458

1.170.067

564.366

330.172

195.706

129.432

205.644

154.144

 

 

A

NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

 

 

 

 

 

528.416

297.247

254.418

134.164

90.824

64.150

119.094

90.444

 

 

1

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

4.000

4.000

Bố trí tăng 01 tỷ đồng so với KH 2012 để chuẩn bị cho các dự án vận động vốn ODA năm 2013 và 2014

 

2

Bố trí vốn quyết toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

4.000

4.000

 

 

3

Nông lâm nghiệp thủy sản

 

 

 

 

 

51.325

21.003

29.860

7.660

11.000

5.800

7.140

7.140

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nạo vét khẩn cấp luồng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng

C

220120121

 

2012

1600/QĐ-UBND ngày 07/9/2012

2.475

2.475

2.000

2.000

2.000

2.000

470

470

Bố trí ngoài khoản tạm ứng năm 2012

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nâng cấp, cải tạo cụm công trình ngăn mặn Việt Yên -Vĩnh Phước

C

7260201

 

2012-2013

1630/QĐ-UBND ngày 31/8/2010;
1999/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

14.445

9.245

8.200

3.000

8.200

3.000

4.500

4.500

Bố trí ngoài khoản tạm ứng năm 2012

 

 -

Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp

C

7053554

150 hộ

10-12

380a/TWĐ

34.027

8.905

19.660

2.660

800

800

1.800

1.800

+ Vốn sự nghiệp di dân: 1,4 tỷ

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Trạm biến áp khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Trạm biến áp trạm Kiểm lâm Ba Nang

C

 

 

2013

235/QĐ-SKH-TĐ 30/12/2010

378

378

 

 

 

 

370

370

 

 

4

Hạ tầng khu, cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

21.217

21.217

16.785

16.785

0

0

4.400

4.400

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, gồm 02 tiểu dự án

B

 

99 ha

06-13

3714/QĐ-UB 27/12/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Hệ thống thoát nước phía Nam đường K2

 

7005353

 

 

 

6.642

6.642

4.210

4.210

 

 

2.400

2.400

 

 

+

Đền bù giải phóng mặt bằng

 

7005353

 

 

 

14.575

14.575

12.575

12.575

 

 

2.000

2.000

 

 

5

Hạ tầng chợ

 

 

 

 

 

4.307

3.000

2.500

2.500

0

0

500

500

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Chợ thị trấn Bến Quan

C

7245431

120 lô

11-13

3375/QĐ-UBND 16/9/2011

4.307

3.000

2.500

2.500

0

0

500

500

Trả nợ KLHT

 

6

Giao thông

 

 

 

 

 

 90.437

 39.970

 30.913

 17.130

 25.783

 12.000

23.045

14.545

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Đường vào xã Vĩnh Lâm

C

7173532

2.108 m

11-13

1373/QĐ-UBND 30/7/2010

19.332

14.000

9.540

9.540

5.000

5.000

3.000

3.000

 

 

-

Đường từ thị xã Quảng Trị đến chợ Cạn xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong

B

7311462

6 km

12-13

1999/QĐ-UBND 28/9/2011

51.214

17.905

15.320

5.320

15.000

5.000

11.250

6.250

+ NSTW

 

-

Đường vào xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

C

7323696

4.015 m

12-14

1305/QĐ-UBND 06/7/2011

14.955

5.065

5.270

2.270

5.000

2.000

6.295

2.795

+ NSTW

 

 -

Đường Quang Trung, thị xã Quảng Trị

C

 

730

12-13

851/QĐ-UBND
14/12/2011

3.153

2.000

 

 

 

 

1.500

1.500

Hỗ trợ trả nợ KLHT. Công trình kỷ niệm 40 năm sự kiện Thành cổ Quảng Trị

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Đường ven sông Hiếu hạ lưu cầu Đông Hà (phía Tây khách sạn Sài Gòn - Đông Hà)

C

 

151 m

13-14

998/QĐ-UBND
22/9/2012

1.783

1.000

783

 

783

 

1.000

1.000

 

 

7

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, kho tàng

 

 

 

 

 

18.782

7.000

2.782

0

800

0

6.500

2.000

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà

C

7321057

8,95 ha

12-14

919/QĐ-UBND 28/5/2012

18.782

7.000

2.782

 

800

 

6.500

2.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 2013

 

8

Văn hóa thể thao, Thông tin truyền thông

 

 

 

 

 

11.142

11.142

8.778

8.778

4.000

4.000

4.450

4.450

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Nhà làm việc, tập luyện và biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh

C

7010497

1600 m2

11-13

1145/QĐ-UBND 04/8/2006;
 449/QĐ-UBND 18/3/2009;
1123/QĐ-UBND 29/6/2012

11.142

11.142

8.778

8.778

1.500

1.500

2.200

2.200

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa làng xã theo Nghị quyết 04 và Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh cho các huyện, thành phố, thị xã

C

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500

2.500

2.250

2.250

Hỗ trợ xây dựng NTM. Chi tiết như Biểu số 3

 

9

Giáo dục - Đào tạo

 

 

 

 

 

37.022

29.473

13.649

6.600

8.651

5.400

11.640

11.640

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Hội trường kiêm giảng đường trường Trung cấp nghề Quảng Trị

C

7212795

700 m2

10-12

660/QĐ-UBND
 22/4/2010

3.549

3.549

3.000

3.000

0

0

540

540

Trả nợ KLHT

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Quảng Trị

C

7321950

765m2

11-13

273a/QĐ-UBND 15/2/2011

5.944

5.944

2.251

2.000

2.251

2.000

2.000

2.000

 

 

 -

Nhà học thực hành Trường THPT Hải Lăng

C

7285376

1.860 m2

12-14

1915/QĐ-UBND 07/10/2010

8.293

5.000

3.800

600

1.600

600

3.000

3.000

 

 

 -

Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, huyện Triệu Phong

C

7285381

2500 m2

12-14

2527/QĐ-UBND 23/12/2010;
362/QĐ-UBND 06/3/2012

18.736

14.480

4.598

1.000

3.000

1.000

3.000

3.000

 

 

 -

Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non đạt chuẩn theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh cho các huyện, thành phố, thị xã

C

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800

1.800

2.600

2.600

Hỗ trợ xây dựng NTM. Chi tiết như Biểu số 3

 

 

Dự án khởi công mới 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ xây dựng khuôn viên nhà học thực hành Trường THPT Vĩnh Linh

C

 

 

13

 

500

500

 

 

 

 

500

500

Kỷ niệm 50 năm thành lập theo VB 3377/UBND-VX ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh

 

10

Y tế - xã hội

 

 

 

 

 

123.522

4.300

69.440

0

3.640

0

4.300

4.300

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng

C

7009707

2600 m2

11-12

1756/QĐ-UB 15/9/2010

33.207

1.000

22.500

 

 

 

1.000

1.000

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 

 -

Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh

C

7009710

2300 m2

11-12

1753/QĐ-UB 15/9/2010

26.005

1.000

18.600

 

 

 

1.000

1.000

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 

 -

Bệnh viện đa khoa huyện Đakrông

C

7164983

2150 m2

11-12

1844a/QĐ-UB 30/9/2010

21.571

1.000

13.340

 

3.640

 

1.000

1.000

Trước đây sử dụng vốn TPCP và 30a

 

 -

Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị

C

7009723

1800 m2

11-12

2625/QĐ-UB 15/12/2009

9.304

800

7.500

 

 

 

800

800

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 

 -

Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải

C

7100835

2650 m2

09-12

2052/QĐ-UB 31/10/2008

33.435

500

7.500

 

 

 

500

500

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 

11

Quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

145.480

134.960

60.819

55.819

32.650

26.650

45.119

29.469

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

C

7295240

 

11-13

374/QĐ-UBND 10/03/2011;
730/QĐ-UBND 24/4/2012;
1643/QĐ-UBND 14/9/2012

3.852

3.852

2.350

2.350

1.500

1.500

1.500

1.500

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở Sở Xây dựng

C

220120084

 

12-13

200/QĐ-SKH-TH 10/10/2011

1.399

1.399

130

130

130

130

1.269

1.269

 

 

 -

Cải tạo hàng rào, sân bê tông - Trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

C

 

 

13-15

145/QĐ-SKH-TH 15/10/2012

409

409

 

 

 

 

400

400

CV số 3027/UBND-TM ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh

 

 -

Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy khối Doanh nghiệp

C

 

 

13-15

161/QĐ-SKH-TH 26/10/2012

1.558

1.558

 

 

 

 

1.550

1.550

CV số 2139/UBND-TM ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trụ sở Sở Nội vụ

C

7105505

2.993 m2

11-13

2080/QĐ-UBND 13/10/2009;
1841/QĐ-UBND 29/09/2010

19.547

19.547

12.000

12.000

6.000

6.000

4.910

4.000

 

 

-

Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Gio Linh

C

7193808

2.964 m2

11-13

2408/QĐ-UBND 24/11/2009;
1003/QĐ-UBND 12/6/2012

27.520

22.000

11.955

11.955

5.000

4.000

11.000

6.000

NS tỉnh hỗ trợ 80%

 

-

Trụ sở HĐND tỉnh

B

7173855

6.313 m2

10-14

408/QĐ-UBND 15/03/2010; 961/QĐ-UBND 01/6/2012

67.534

67.534

27.384

27.384

13.000

13.000

17.000

10.000

+ Nguồn SDĐ

 

-

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

C

7326646

707 m2

12-14

2201a/QĐ-UBND 26/10/2011;
1221/QĐ-UBND 12/7/2012

10.661

10.661

2.000

2.000

2.000

2.000

4.740

2.000

+ Nguồn SDĐ

 

-

Trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh

C

 

1435 m2

12-13

646/QĐ-TLĐ 14/5/2012

8.000

3.000

5.000

0

5.000

0

1.000

1.000

TLĐ hỗ trợ 05 tỷ

 

 

Dự án khởi công mới 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nâng cấp, mở rộng nhà làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị

C

 

608 m2

13-14

2060a/QĐ-UBND 30/10/2012

5.000

5.000

 

 

20

20

1.750

1.750

Kỷ niệm 40 năm sự kiện Thành cổ Quảng Trị

 

12

An ninh quốc phòng

 

 

 

 

 

25.182

25.182

18.892

18.892

4.300

4.300

4.000

4.000

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Công trình CH5-01

C

 

Mật

08-12

1765/QĐ-UBND
 17/9/2008

25.182

25.182

18.892

18.892

4.300

4.300

4.000

4.000

 

 

B

NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

1.053.042

872.820

309.948

196.008

104.882

65.282

86.550

63.700

 

 

I

THU TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

 

 

 

 

 

929.802

857.536

247.185

196.008

83.282

65.282

77.683

54.833

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Đường Trường Chinh đoạn từ đường quy hoạch 16 m phía Tây bể bơi đến đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà

C

7020746

157 m

11-13

1025/QĐ-UBND 14/6/2012

 2.545

 2.545

 2.300

 2.300

 300

 300

200

200

 

 

 -

Hoàn thiện khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

C

7291568

609 m

11-13

902/QĐ-UBND 18/5/2011

 12.760

 12.760

 9.800

 9.800

 5.600

 5.600

1.000

1.000

 

 

 -

Cầu Vĩnh Phước

C

7049663

100 m

10-12

731/QĐ-UBND 24/4/2008

 45.530

 20.395

 30.135

 5.000

 15.000

 5.000

5.480

5.480

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Nam đường 9D, thành phố Đông Hà

C

7010663

15,97 ha

08-11

1536/QĐ-UB 18/8/2008

49.964

 49.964

 34.500

 34.500

 3.000

 3.000

5.483

5.483

Bao gồm hạng mục điện sáng 10 tỷ

 

 -

Đường Trường Chinh đoạn từ đường Lê Lợi đến đường quy hoạch 16 m phía Tây bể bơi

C

7010673

800 m

09-11

2314/QĐ-UBND 08/12/2008

6.563

 6.563

4.617

4.617

0

0

910

910

 

 

 -

Chợ trung tâm huyện Triệu Phong

C

7204101

240 lô

11-13

1077/QĐ-UBND 18/6/2010;
623/QĐ-UBND 04/4/2012

20.551

1.600

22.500

2.600

600

600

910

910

Hỗ trợ chợ trung tâm huyện

 

 -

Chợ thị trấn Cửa Việt

C

7189117

255 lô quầy

11-13

1077/QĐ-UBND 18/6/2010

20.551

1.100

3.500

500

500

500

530

530

Hỗ trợ đơn vị chia tách

 

 -

Cải tạo trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

C

 

 

13-15

314/QĐ-SKH-TH 29/10/2012

2.000

2.000

 

 

 

 

1.000

910

Hỗ trợ chợ
 liên vùng

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Nhà thi đấu đa năng tỉnh

B

7020731

2000 chỗ

10-14

2309/QĐ-UB 05/12/2008

 78.200

 78.200

 35.800

 35.800

 6.500

 6.500

5.480

5.480

 

 

 -

Khu đô thị Nam Đông Hà, giai đoạn 3

B

7263704

78 ha

12-15

1609/QĐ-UBND 05/8/2011

 334.014

 334.014

 20.036

 20.036

 16.124

 16.124

14.880

14.880

Tạo nguồn quỹ đất đấu giá vào năm 2014

 

 -

Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (giai đoạn 1)

B

7227075

11 km

10-14

1453/QĐ-UBND 05/8/2010

 209.446

 209.446

 30.500

 30.500

 9.500

 5.500

3.310

3.310

 

 

 -

Mở rộng, kéo dài tuyến đường Nam cầu Vĩnh Phước

C

7368611

500 m

12-14

1755/QĐ-UBND 27/9/2012

 16.207

 16.207

 1.128

 1.128

 1.128

 1.128

2.740

2.740

 

 

 -

Trụ sở HĐND tỉnh

B

7173855

6.313 m2

10-14

408/QĐ-UBND 15/03/2010;
961/QĐ-UBND 01/6/2012

 67.534

 67.534

 27.384

 24.242

 13.000

 10.000

17.000

7.000

+NSCĐ

 

-

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

C

7326646

707 m2

12-14

2201a/QĐ-UBND 26/10/2011

10.661

10.661

1.000

1.000

1.000

1.000

4.740

2.740

+ NSCĐ

 

-

Trụ sở Sở Nội vụ

C

7105505

2.993 m2

11-13

2080/QĐ-UBND 13/10/2009;
1841/QĐ-UBND 29/09/2010

19.547

19.547

12.000

12.000

6.000

6.000

4.910

910

+ NSCĐ

 

-

Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Gio Linh

C

7193808

2.964
m2

11-13

2408/QĐ-UBND 24/11/2009;
1003/QĐ-UBND 12/6/2012

27.520

22.000

11.955

11.955

5.000

4.000

6.910

910

+ NSCĐ

 

 

Dự án khởi công mới 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chợ Cùa, huyện Cam Lộ

C

220110210

106 lô

14-15

1541/QĐ-UBND 30/8/2012

6.209

3.000

30

30

30

30

2.200

440

 

 

-

Mở rộng khuôn viên và đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc công trình Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (giai đoạn 2)

C

 

 

13-15

1808/QĐ-UBND 04/10/2012

14.900

14.900

 

 

 

 

1.000

1.000

 

 

II

THU TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

 

 

 

 

 

123.240

15.284

62.763

0

21.600

0

8.867

8.867

 

 

 

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Các tuyến đường nối cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo với Quốc lộ 9

C

7034315

1,6 km

10-13

142/QĐ-UBND 24/01/2011

11.950

1.035

10.915

 

2.000

 

910

910

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 

 -

Đường nối Quốc lộ 9 đi bản Cheng

C

7188861

2028 m

11-13

899/QĐ-UBND 18/5/2011

8.936

886

8.050

 

4.400

 

780

780

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 

 -

Tuyến đường từ trục đường Trung tâm song song Quốc lộ 9 về phía Bắc đi hồ Thanh Niên

C

7235393

1215 m

11-13

898/QĐ-UBND 18/5/2011

5.320

585

4.735

 

2.700

 

460

460

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 

 -

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Thành

C

7070650

18,4 ha

10-13

 2265/QĐ-UBND 25/11/2010

36.875

2.109

34.766

 

12.500

 

820

820

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 

 -

Đường vào Khu Du lịch hồ Khe Sanh, giai đoạn II

C

7219520

0,7 km

10-11

613/QĐ-UBND
19/4/2010

5.140

550

4.297

 

 

 

500

500

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 

 

Dự án khởi công mới năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Cơ sở hạ tầng cụm Cửa khẩu mở rộng

B

 

30 ha

14-15

1551QĐ-UBND 03/8/2011

49.842

4.942

 

 

 

 

3.570

3.570

 

 

-

Điện chiếu sáng nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa

C

 

1.520 m

13-15

2049/QĐ-UBND 30/11/2012

5.177

5.177

 

 

 

 

1.827

1.827

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Quảng Trị

         • 19/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực