Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2015/NQ-ND

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2555/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các Đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014 của tỉnh Hà Nam với các nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014: 6.864.080.411.103 đồng, gồm:

- Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 3.078.117.199.202 đồng

- Thu kết dư ngân sách: 37.677.428.142 đồng

- Thu chuyển nguồn: 789.413.273.990 đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.718.447.710.849 đồng

- Thu phản ánh qua ngân sách: 150.424.798.920 đồng

- Thu vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN: 90.000.000.000 đồng Trong tổng thu ngân sách Nhà nước: 6.864.080.411.103 đồng, ngân sách địa phương được hưởng là 6.077.560.508.773 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014: 6.044.861.041.816 đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.283.451.521.731 đồng

- Chi ngân sách cấp huyện: 1.762.177.448.741 đồng

- Chi ngân sách cấp xã: 999.232.071.344 đồng

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương năm 2014: 32.699.466.957 đồng, bao gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 4.902.895.279 đồng

- Ngân sách cấp huyện: 15.723.902.270 đồng

- Ngân sách cấp xã: 12.072.669.408 đồng

4. Xử lý kết dư ngân sách các cấp:

- Chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2015: 2.451.447.640 đồng

- Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính ĐP năm 2015: 2.451.447.639 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2015: 15.723.902.270 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp xã năm 2015: 12.072.669.408 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- y ban TVQH;
- Chính ph;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh,
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực12/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực12/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2014

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2014

            • 02/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực