Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản tỉnh Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản tỉnh Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 02

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng chịu phí: Là cát san lấp; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; sét làm gạch, ngói, gốm; các loạt đất khác.

b) Người nộp phí: Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Mức thu

a) Cát san lấp: 4.000 đồng/m3

b) Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: 2.000 đồng/m3

c) Sét làm gạch, ngói, gốm: 2.000 đồng/m3

d) Các loại đất khác: 2.000 đồng/m3

4. Đơn vị thu phí: Các tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu phí theo quy định.

5. Phương pháp tính phí

Phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau:

F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K

Trong đó:

- F: Là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ;

- Q1: Là số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí (m3);

- Q2: Là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (m3);

- f1: Là mức phí đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra: 200đ/m3;

- f2: Là mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác (đồng/m3).

- K: Là hệ số tính phí theo phương pháp khai thác, trong đó:

+ Khai thác lộ thiên (bao gồm cả khai thác bằng sức nước như khai thác cát lòng sông): K = 1,05;

+ Khai thác hầm lò và các hình thức khai thác khác: K = 1.

6. Cơ chế quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp lần thứ 02 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 năm 2016 và được đăng trên Công báo tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/08/2016
Ngày hiệu lực 13/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/07/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản tỉnh Vĩnh Long
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 03/08/2016
Ngày hiệu lực 13/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/07/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản tỉnh Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản tỉnh Vĩnh Long