Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 69/2012/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2012 CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 119/2014/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2014 CỦA HĐND TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 69/2012/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình s913/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết s 69/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 và Nghị quyết s 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 287/BC-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh,
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Lai Châu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu23/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýVũ Văn Hoàn
       Ngày ban hành23/07/2019
       Ngày hiệu lực02/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Lai Châu

           • 23/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực