Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng các cấp Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHẾ ĐCHI TIÊU ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cLuật tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 524/2012/UBTVQH12 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của y ban Thường vụ Quốc hội quy định về một schế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết s 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của y ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điu kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình s57/TTr-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bsung Nghị quyết s47/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh; ý kiến của UBND tỉnh và Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Khoản 11 Mục VII, Phần II, Điều 1 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh, như sau:

“11. Mức chi htrợ hoạt động kiêm nhiệm đối với lãnh đạo các Ban của HĐND cấp xã:

- Trưởng ban HĐND cấp xã: hỗ trợ 0,2 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Phó trưởng ban HĐND cấp xã: hỗ trợ 0,13 lần mức lương cơ sở/tháng.

Kinh phí thực hiện mức chi này do ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&
UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng các cấp Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng các cấp Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu23/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýPhan Thị Điệp
       Ngày ban hành06/12/2019
       Ngày hiệu lực01/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng các cấp Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng các cấp Tây Ninh

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực