Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2017 quy định Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng tỉnh Bến Tre 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 684/TTr-HĐND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xin thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, dự kiến ban hành 33 Nghị quyết như sau:

1. Kỳ họp thứ 07, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (kỳ họp thường lệ giữa năm): dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2018, ban hành 18 Nghị quyết sau:

Số TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình nghị quyết

Cơ quan thẩm tra nghị quyết

1

Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018

UBND tỉnh

03 Ban HĐND tỉnh

2

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

3

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

4

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

5

Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đến năm 2020 và định hướng năm 2030.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

6

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi và giết mổ, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

7

Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh

03 Ban HĐND tỉnh

8

Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

9

Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

10

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh

Ban KT-NS

11

Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập 03 thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện BaTri, Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, Tiên Thuỷ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

12

Nghị quyết quy định về chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cở sở cai nghiện ma túy của tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh

Ban VH-XH

13

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015.

Thường trực HĐND tỉnh

 

14

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Thường trực HĐND tỉnh

 

15

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thường trực HĐND tỉnh

 

16

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020.

Thường trực HĐND tỉnh

 

17

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh

 

18

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Thường trực HĐND tỉnh

 

2. Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018): dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2018, sẽ ban hành 15 Nghị quyết sau:

Số TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình nghị quyết

Cơ quan thẩm tra nghị quyết

1

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

UBND tỉnh

03 Ban HĐND tỉnh

2

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

3

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

4

Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

5

Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2019.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

6

Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

7

Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

8

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

9

Nghị quyết thông qua kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh Bến Tre năm 2019.

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

10

Nghị quyết về chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

11

Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thường trực HĐND tỉnh

 

12

Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2020.

Thường trực HĐND tỉnh

 

13

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh

 

14

Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh

 

15

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Thường trực HĐND tỉnh

 

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh nội dung mới hoặc bãi bỏ, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chương trình cho phù hợp và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu soạn thảo trình Nghị quyết phải chủ động có kế hoạch tổ chức xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và đúng qui định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2017 quy định Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng tỉnh Bến Tre 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2017 quy định Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng tỉnh Bến Tre 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2017 quy định Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng tỉnh Bến Tre 2018

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2017 quy định Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng tỉnh Bến Tre 2018

          • 05/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực