Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2020, sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 (SÁP NHẬP XÃ MỸ PHƯỚC VÀO THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Căn cứ Phương án số 168/PA-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2021 (sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), Báo cáo Thẩm tra số 80/BC-HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập xã Mỹ Phước với toàn bộ diện tích tự nhiên là 37,18 km2 và dân số 3.121 người vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2. Thị trấn Mỹ Phước sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên là 40,28 km2 và dân số 6.811 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2019
Ngày hiệu lực24/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành24/10/2019
        Ngày hiệu lực24/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tiền Giang

            • 24/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực